Grondbeginselen van de onderneming

In deze grondbeginselen van de onderneming heeft de firma Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG haar eisen en principes tegenover de samenwerking met haar zakenpartners en met zakenpartners van vennootschapen, waarvan zij direct of indirecte aandelen bezit, schriftelijk vastgelegd.

Onze onderneming voelt zich verplicht om volgende waarden hoog in het vaandel te dragen:

Wij dragen zorg voor een menselijke en directe omgang met onze medewerkers (deze term omvat zowel medewerksters als medewerkers) en zijn fair op het gebied van de mededinging. Wij nemen een verantwoordelijke positie in de maatschappij en tegenover ons milieu in.

Ons handelen is op de principes van goed vertrouwen afgestemd en wordt bepaald door eigen verantwoordelijkheid, oprechtheid en loyaliteit.

Wij verschaffen onszelf geen voordelen door een onwettige of onethische uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten. Door innovatie en door een hoge kwaliteit van onze producten en diensten verzekeren wij veeleer een optimaal voordeel voor de klant en op succesvolle transacties op lange termijn.

Van onze zakenpartners, namelijk van onze leveranciers en dienstverleners, verwachten wij dat zij de in deze grondbeginselen van de onderneming vermelde principes in alle bedrijfseenheden in de praktijk brengen en naleven en ook hun activiteiten daarop afstemmen.

De hiernavolgende grondbeginselen van onze onderneming vormen een belangrijke basis voor de onderhandelingen met onze zakenpartners.

1. Omgang met de medewerkers: onze zakenpartners
– eisen kansengelijkheid en non-discriminatie en gaan in tegen de discriminatie bij de aanstelling, promotie en tewerkstelling van de werknemers;
– respecteren de erkende mensenrechten;
– erkennen de telkens geldende wetten betreffende de vorming van belangenroepen en de vrijheid van vergadering en vereniging;
– verlenen hun werknemers de voor hen geldende wettelijke of op grond van een wet vastgelegde diensten in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomsten.

2. Arbeids- en gezondheidsbescherming: van onze zakenpartners wordt verwacht dat zij door een preventief gezondheids- en arbeidsbeschermingsmanagement hun medewerkers tegen door de arbeid teweeggebrachte gevaren voor de veiligheid en gezondheid beschermen en voor hen voor veilige arbeidsomstandigheden zorgen;

In ieder geval dienen onze zakenpartners voor hun medewerkers de lokaal geldende maatregelen met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid op het werk na te leven;

3. Milieubescherming: onze zakenpartners leven alle voor hen geldende milieuwetten, -regelingen en -standaards na;

Binnen hun invloedssfeer treffen onze zakenpartners alle van hen te verwachten voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu, ze herleiden milieubelasting tot een minimum en verbeteren continu de milieu- en klimaatbescherming.

4. Kinderarbeid: onze zakenpartners wijzen kinderarbeid en eender welke uitbuiting van kinderen en/of jongeren van de hand. De minimumleeftijd voor de toelating van de tewerkstelling mag niet onder de leeftijd, waarbij de schoolplicht eindigt, en in geen geval onder 15 jaar liggen. De uitzonderingen van de ILO (IAO, Internationale Arbeidsorganisatie) zijn van toepassing. Nationale normen ter bescherming van kinderen en jongeren dienen nageleefd te worden.

5. Dwangarbeid: onze zakenpartners dulden geen enkele vorm van gedwongen en verplichte arbeidt, schuldhorigheid, lijfeigenschap en slavenarbeid, evenzeer wordt gevangenisarbeid, die de mensenrechten schenden, van de hand gewezen. Geen enkele werknemer mag direct of indirect door geweld en/of intimidatie tot arbeid gedwongen worden. Werknemers dienen waardig en met respect behandeld te worden. Medewerkers mogen slechts tewerkgesteld worden als zij zich uit vrije wil voor de bedrijvigheid ter beschikking stellen.

6. Eerlijke mededinging: onze zakenpartners zijn zonder enige beperking voorstanders van een eerlijke mededinging en de afsluiting van faire contracten.

Verboden zijn al de tussen ondernemingen gemaakte afspraken, besluiten van bedrijfsverenigingen en op elkaar afgestemde handelwijzen die een verhindering, beperking of vervalsing van de concurrentie, waartoe in het bijzonder afspraken met concurrenten in functie van de opsplitsing van de markt en van klanten alsook afspraken met betrekking tot prijzen en condities behoren, beogen of bewerkstelligen.

7. Corruptiepreventie: onze zakenpartners
– tolereren geen enkele vorm van corruptie en omkoping, evenmin treffen zij actief dergelijke maatregelen;
– verzekeren dat zij onze medewerkers geen ontoelaatbare voordelen aanbieden, beloven of toestaan om hun besluitvormingsproces te beïnvloeden;
– vermijden belangenconflicten die tot risico’s op corruptie kunnen leiden.

8. Leveranciers/onderaanneming: onze zakenpartners
– dienen deze grondbeginselen van de onderneming en eisen of gelijkwaardige principes aan hun leveranciers en onderaannemers door te geven en deze dienovereenkomstig verplichtingen op te leggen;
– zetten er zich voor in dat deze grondbeginselen van de onderneming ook door hun leveranciers en onderaannemers nageleefd worden.

9. Gegevensbescherming: onze zakenpartners nemen alle tekens geldende wetten ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder van hun zakenpartners en medewerkers, in acht.

10. Naleving van de grondbeginselen van de onderneming: onze zakenpartners dragen er zorg voor dat de in deze grondbeginselen van de onderneming vermelde principes telkens door hen nageleefd worden.

In geval van momenten, waarop de concrete verdenking bestaat dat er een inbreuk op deze grondbeginselen van de onderneming gepleegd wordt, dienen onze zakenpartners eventueel een passende controle uit te voeren dan wel te laten uitvoeren en deze adequaat ondersteunen.

Indien mogelijk, geven wij onze zakenpartners bij minieme inbreuken op deze grondbeginselen van de onderneming de gelegenheid om corrigerende maatregelen te treffen. Elke ernstige inbreuk vormt een reden voor een onmiddellijke stopzetting van de bestaande contractuele relatie.

Onze zakenpartners zijn verplicht, ons – naast ons recht op schadevergoeding – van alle gevolgen van de inbreuk op deze grondbeginselen van de onderneming, in het bijzonder van geldboetes, straffen en van vorderingen vanwege derden resp. autoriteiten, vrij te stellen.

Inwerkingstelling:

Dortmund – besloten door de bedrijfsleiding van de firma Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG op 16.05.2017.