Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Stand: maart 2021

1. Geldigheid van de voorwaarden
1.1. Deze AVV gelden uitsluitend voor zakenrelaties met ondernemers als bedoeld in § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen en een publiekrechtelijk gemeenschappelijk beleggingsfonds. Ze gelden niet voor contracten met consumenten als bedoeld in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

1.2. Onze leveringen en prestaties – advisering inbegrepen – vinden, voor zover niet anders overeengekomen, op grond van deze AVV plaats. Deze gelden ook steeds bij de toekomstige leveringen en prestaties aan de klant.

1.3. Strijdige of van onze AVV afwijkende voorwaarden van de klant aanvaarden wij niet, tenzij wij met hun geldigheid uitdrukkelijk ingestemd hebben. Onze AVV gelden ook als wij met kennis van strijdige of van onze AVV afwijkende voorwaarden van de klant de levering resp. prestatie zonder enig voorbehoud laten plaatsvinden.

2. Offerte en contractsluiting
2.1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze offertes vrijblijvend.
Contracten evenals wijzigingen en aanvullingen daarvan gelden pas dan als zijnde tot stand gekomen wanneer onze schriftelijke bevestiging ter inzage ligt of wanneer onze levering/prestatie zonder enig voorbehoud plaatsgevonden heeft.

2.2. Informatie over onze producten en diensten op het internet, in brochures of prijslijsten vormt geen bindende offerte.

3. Prijzen
3.1. De overeengekomen prijzen zijn van toepassing. Voor het overige vindt de facturering in overeenstemming met onze telkens op de dag van levering resp. prestatie geldende prijslijsten plaats. Basis van onze prijzen zijn de bij contractsluiting gegeven prijsvormende factoren (bv. collectieve arbeidsovereenkomsten, materiaal- of energiekosten, kosten voor hulp- en grondstoffen). Bij een verhoging van de prijsvormende factoren die niet door kostenbesparingen gecompenseerd kan worden, behouden wij ons voor leveringen, die ten vroegste 2 maanden na contractsluiting plaatsvinden, het recht op een passende prijscorrectie voor. Wat het niveau betreft, moet de prijscorrectie door de wijziging van de prijsvormende factoren gerechtvaardigd zijn en de klant binnen een redelijke termijn meegedeeld worden. Dit geldt, voor zover er vaste prijzen overeengekomen werden, alleen als de wijzigingen voor ons onvoorspelbaar na contractsluiting tot stand gekomen zijn.

3.2. Alle prijzen gelden exclusief de telkens geldende btw en, indien niet anders overeengekomen, af fabriek.

3.3. Is een levering franco huis of bouwplaats overeengekomen, dan is in de prijs enerzijds de levering in door ons te kiezen voertuigen en anderzijds het lossen op slechts één plaats inbegrepen. Wij zijn gerechtigd, verhogingen van vrachtkosten aan de klant door te berekenen. De levering van kleinere hoeveelheden, de inzet van thermische – of andere speciale voertuigen en het lossen van gedeeltelijke hoeveelheden op verschillende plaatsen vereisen een afzonderlijke contractuele overeenkomst en dienen door de klant aanvullend vergoed te worden. Kosten voor wacht-/lostijd van max. 60 minuten zijn in de overeengekomen prijs inbegrepen. Periodes van stilstand die langer dan deze tijdspanne duren, worden aan de klant afzonderlijk gefactureerd.

3.4. Vindt de levering op pallets plaats, dan is de klant verplicht, aan de bezorger van de artikelen lege pallets in hetzelfde aantal, van hetzelfde type en van dezelfde kwaliteit in een toestand van ruilbaarheid over te dragen. Bij de overdracht van de pallets dient de bezorger op de leveringsdocumenten voor ontvangst te tekenen. Niet-geruilde pallets worden aan de klant gefactureerd.

4. Vaststelling van gewicht en hoeveelheid
4.1 Wij factureren op basis van het in onze fabriek vastgestelde gewicht.

4.2. Bij verkoop volgens aantal stuks, kubieke meter, vierkante meter of strekkende meter geldt als maatgevend voor de facturering de bij het verladen vastgestelde hoeveelheid.

5. Levering / prestatie / risico-overdracht
5.1. Voor zover niet anders overeengekomen, vindt onze levering steeds af fabriek/magazijn plaats. Het risico gaat over aan de klant zodra de levering overgedragen wordt aan de persoon die het transport uitvoert. Indien de verzending zonder onze schuld onmogelijk wordt of vertraging oploopt, gaat het risico met de melding van de verzendingsgereedheid over aan de klant.

5.2. Bij levering franco huis/bouwplaats moet de losplaats voor de voertuigen goed bereikbaar zijn. Is de toegang tot de losplaats om een of andere reden niet mogelijk of kan niet verwacht worden dat het lossen plaatsvindt, dan volgt het lossen op de plaats tot welke het voertuig ongehinderd kan geraken.

5.3. Huurcontainers en –verpakkingen dienen binnen 60 dagen compleet geledigd en franco door de klant aan ons teruggezonden te worden. Verlies en beschadiging zijn ten laste van de klant. Huurcontainers/-verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden of voor de inontvangstneming van andere producten gebruikt worden. Ze zijn uitsluitend voor het transport van de door ons geleverde artikelen bestemd. Opschriften mogen niet verwijderd worden.

6. Betaling
6.1. Betalingen zijn onmiddellijk bij levering/prestatie opeisbaar. De klant is in gebreke als hij niet binnen 30 dagen na opeisbaarheid en facturering (maatgevend is de factuurdatum) betaalt. Doen wij met betrekking tot een rentevoet beroep op rekening-courantkrediet, dat boven de volgens de voorschriften van het BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) toepasselijke achterstalligheidsrente ligt, dan zijn wij gerechtigd, de met de rente van de rekening-courant overeenstemmende rentevoet in rekening te brengen.

6.2. Cheques worden alleen na een bijzondere overeenkomst en slechts ter betaling geaccepteerd bij facturering van alle innings- en discontokosten en van alle van toepassing zijnde komende tarieven.

6.3 Zijn er reeds kosten en intresten tot stand gekomen, dan zijn wij gerechtigd, de betaling in de eerste plaats met de kosten, vervolgens met de rente en in de laatste plaats met de hoofdprestatie te verrekenen. Wij zijn gerechtigd, ondanks andersluidende bepalingen van de klant, betalingen in eerste instantie met diens oudere schulden te verrekenen.

6.4. Ingeval van cheques geldt de betaling pas als zijnde verricht wanneer de cheque resp. wisselbrief geïnd wordt en een terugboeking door de innende bank niet plaatsgevonden heeft.

6.5. Bij een achterstallige betaling van de klant of als er ons andere omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant in vraag stellen, kunnen wij toegestane betalingstermijnen of uitstel van betaling te allen tijde herroepen. Bovendien kunnen wij al de andere uit de zakenrelatie met de klant voortvloeiende vorderingen onmiddellijk opeisbaar maken. Omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant in vraag stellen, zijn bv. protest tegen automatische afschrijving, niet-inning of terugboeking van een cheque, tenteren van een buitengerechtelijke akkoordprocedure, staking van betaling, insolventieaanvraag betreffende het vermogen van de klant of gemotiveerde aanknopingspunten voor een te hoge schuldenlast of dreigend faillissement van de klant.

6.6. Tegen de voorwaarden van het punt 6.5. zijn wij ook gerechtigd, al de leveringen/prestaties aan de klant van vooruitbetalingen en/of zekerheidsstellingen afhankelijk te maken en/of de nakoming van alle bestaande verplichtingen met betrekking tot levering / prestatie – ook bij deze waarbij er geen sprake van een achterstallige betaling is – voorlopig stop te zetten. Voor het overige zijn wij gerechtigd, een schadevergoeding te eisen en/of na het vruchteloos verstrijken van een billijke uiterste termijn contracten betreffende leveringen/prestaties te verbreken.

6.7. Verrekenings- en retentierechten van de klant zijn alleen met eigen rechtsgeldig vastgestelde, erkende of onbetwiste vorderingen toelaatbaar.

7. Leverings- en prestatietijd/diensten / materiaalterugnames
7.1. De door ons vermelde data en termijnen zijn vrijblijvend.

7.2. De klant kan ons pas 24 uur na overschrijding van een vrijblijvende leverings-/prestatiedatum of van een vrijblijvende leverings-/prestatietermijn schriftelijk aanmanen om binnen een billijke termijn te leveren/presteren. Vanaf het moment van de aanmaning zijn wij in gebreke.

7.3. Ingeval van vertraging is de klant alleen tot de verbreking van het contract gerechtigd als hij ons schriftelijk een billijke uiterste termijn opgelegd heeft en dit met de aanwijzing dat hij de inontvangstneming van het voorwerp van het contract na het verstrijken van de termijn weigert en de termijn vruchteloos verstreken is. De verbreking van het contract vereist de schriftelijke vorm.

7.4. Vertragingen bij de levering/prestatie op grond van overmacht en op basis van gebeurtenissen die voor ons de levering/prestatie substantieel bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe behoren ook achteraf opgetreden moeilijkheden bij de aanschaf van materialen, bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, tekort aan grondstoffen of energie, personeelstekort, gebrek aan transportmiddelen, bepalingen vanwege de autoriteiten, enz., ook als ze zich bij onze onderaannemers of hun toeleveranciers voordoen –, hoeven wij ook bij bindend overeengekomen termijnen en data niet te beargumenteren. Bij vertragingen als bedoeld in alinea 1 zijn wij gerechtigd, de levering resp. prestatie met de duur van de belemmering te verlengen, met een billijke voorbereidingsperiode uit te stellen of wegens het nog niet plaatsgevonden gedeelte het contract volledig of gedeeltelijk te verbreken.
Als de belemmering langer dan 10 dagen duurt, is de klant gerechtigd, ten aanzien van het nog niet-geleverde gedeelte op grond van punt 7.3. het contract te verbreken.

7.5. Schadeclaims vanwege de klant richten zich naar punt 9 van deze AVV in combinatie met de wettelijke voorschriften.

7.6. Wij zijn te allen tijde tot gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke prestaties gerechtigd.

7.7. De terugname van door ons geleverde, foutloze artikelen is uitgesloten. Verklaren wij ons bij wijze van uitzondering akkoord met de terugname, dan volgt een creditering voor de teruggenomen artikelen slechts voor zover ons laboratorium de onbeperkte herbruikbaarheid vaststelt. Voor de kosten van de controle, behandeling, opwerking en nieuwe verpakking worden de effectieve kosten, in ieder geval minstens 20% van het factuurbedrag voor de betreffende artikelen of – indien het zodoende berekende bedrag lager is – in elk geval minstens € 30,00 afgetrokken. De creditnota wordt niet uitbetaald, dient echter slechts voor de verrekening met toekomstige leveringen. Indien de in ons laboratorium uitgevoerde controle de onbeperkte herbruikbaarheid niet bevestigt, zijn wij gerechtigd, de kosten voor het in ons laboratorium uitgevoerde onderzoek en ook voor de vakkundige afvoer van de artikelen in de volledige omvang aan de klant te factureren.

8. Kwaliteit / rechten bij gebreken
8.1. De kwaliteit van onze artikelen stemt overeen met de in onze op het tijdstip van de contractsluiting geldende en op www.dga.de opvraagbare Duitstalige technische informatiebladen verstrekte gegevens. Gegevens dienen als richtinggevend beschouwd te worden en dienen altijd als maatstaf voor de vaststelling, of het voorwerp van het contract foutloos is, waarbij in de instrumentaria van wet- en regelgeving opgenomen tolerantieregelingen toe te passen zijn. Het is de klant bekend dat de door ons gedistribueerde artikelen uiteenlopende houdbaarheden en toepassingsgebieden hebben. Het geschiktheids- en gebruiksrisico draagt enkel en alleen de klant.

8.2. De klant dient gebreken zonder enig uitstel met vermelding van het order- en batchnummer schriftelijk te melden. Hetzelfde geldt voor andere klachten, eender van welke aard. De klant dient ons onmiddellijk over beoogde monsternemingen op de bouwplaats te informeren en tijdig gelegenheid tot deelname te geven.

8.3. Bij een gebrekkige levering voorzien wij in een schadevergoeding en betalen wij de in functie van de nakoming bij non-conformiteit noodzakelijke en billijke kosten (demontage- en montagekosten inbegrepen) terug en dit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien en voor zover de schade niet door andere omstandigheden (bv. montage- en/of planningsfouten) veroorzaakt werd.

8.4. Voor de indiening van schadeclaims gelden de wettelijke termijnen. Indien de garantietermijn van de klant in de relatie met zijn opdrachtgever evenwel vroeger eindigt dan de voor onze contractuele relatie met de klant geldende wettelijke termijn, eindigt onze garantietermijn 1 maand na het verstrijken van de in de relatie van de klant met zijn opdrachtgever geldende termijn. De termijnen beginnen met de betreffende leverings-/prestatiedatum.

8.5. In het buitenland geldende technische richtlijnen en standaarden die van onze technische informatiebladen resp. veiligheidsinformatiebladen afwijken, gelden in de tussen de klant en ons bestaande relatie slechts als zijnde overeengekomen als dit tussen de klant en ons schriftelijk overeengekomen werd. Is er geen sprake van een dergelijke overeenkomst, dan staan wij er niet voor in dat de geleverde artikelen aan deze richtlijnen/standaarden voldoen. Worden wij toch door derden wegens de kwaliteit van onze artikelen – op eender welke juridische grond – daarop aangesproken, dan is de verkoper tegenover ons tot een volledige vrijstelling verplicht, tenzij de opeising erdoor beargumenteerd wordt dat de artikelen niet met de tussen de koper en ons contractueel overeengekomen kwaliteit overeenstemmen.

9. Aansprakelijkheid / schadevergoeding
9.1. Bij schadeclaims vanwege de klant in overeenstemming met de Duitse Wet Productaansprakelijkheid, krachtens art. 82 DS-GVO (AVG, “Algemene verordening Gegevensbescherming”), wegens de schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid, wegens het arglistig verzwijgen van gebreken of wegens de verlening van een garantie voor de kwaliteit van het geleverde artikel zijn wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk.
Bij de schending van essentiële contractuele plichten zijn wij, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.
Voor het overige is onze aansprakelijkheid – voor zover de schadeclaims vanwege de klant niet onder alinea’s 1 en 2 vallen – tot de bij contractsluiting voorzienbare en eigen aan het contract zijnde schade beperkt.

9.2. Voor zover er uit punt 9.1. van niets anders sprake blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid voor door gebreken veroorzaakte gevolgschade uitgesloten.

10. Alomvattend eigendomsvoorbehoud
10.1. De door ons geleverde artikelen (onder voorbehoud geleverde artikelen) blijven onze eigendom tot wanneer aan al onze tegenover de klant uit de zakenrelatie voortvloeiende rechten voldaan werd. De klant is gerechtigd, de onder voorbehoud geleverde artikelen in het reglementair verlopende handelsverkeer te verwerken en te verkopen. Van een reglementair verlopend handelsverkeer is geen sprake als bij verkooptransacties van de klant of bij diens beschikkingen of handelingen in het voordeel van derden de overdraagbaarheid van zijn vorderingen aan derden uitgesloten is. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn ontoelaatbaar.

10.2. Verwerking of ombouw vindt steeds voor ons als fabrikant, echter zonder verplichting voor ons, plaats. De verwerkte artikelen gelden evenzeer als onder voorbehoud geleverde artikelen. Ingeval van combinatie of menging van de onder voorbehoud geleverde artikelen met andere roerende goederen, en meer bepaald zodanig dat ze essentiële bestanddelen van een eenvormig object worden, worden wij mede-eigenaar van deze artikelen: ons aandeel wordt bepaald volgende de waadeverhouding van de artikelen op het moment van de combinatie of menging. Is het onder voorbehoud geleverde artikel echter als hoofdartikel te beschouwen, dan verwerven wij de exclusieve eigendom. Ingeval van combinatie van de onder voorbehoud geleverde artikelen met een bouwwerk wordt een recht van de klant op aanvraag van een krediethypotheek van de aannemer aan de bouwgrond van zijn aanvrager ter grootte van het gedeelte, dat met de waarde van de onder voorbehoud geleverde artikelen overeenstemt, aan ons afgestaan.

10.3. De uit de doorverkoop/-verwerking of op een andere rechtsgrond met betrekking tot de onder voorbehoud geleverde artikelen tot stand komende vorderingen staat de klant nu reeds veiligheidshalve ter grootte van de koopprijs van de onder voorbehoud geleverde artikelen aan ons af. De klant is gemachtigd, deze vorderingen voor ons te innen. De inningsvolmacht valt weg als de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet naar behoren nakomt. In dit geval zijn wij gerechtigd, de derde-beslagene van de cessies op de hoogte te brengen.

10.4. Bij leveringen in het kader van bouwprojecten, voor welke in de tussen de klant en de opdrachtgever bestaande relatie de gedeeltelijke cessie slechts na voorafgaande toestemming vanwege de opdrachtgever toelaatbaar is, van deze toestemming echter geen sprake is of de gedeeltelijke cessie over het algemeen uitgesloten is, geldt afwijkend van punt 10.3.: de cessie heeft zonder inachtneming van de omvang van de koopprijs van de onder voorbehoud geleverde artikelen betrekking op al de gegronde, uit het bouwproject voortvloeiende vorderingen van de klant, voor wier nakoming de klant over de onder voorbehoud geleverde artikelen beschikt heeft. Aan ons door de derde-beslagene verrichte betalingen worden door ons zonder enig uitstel aan de klant overgemaakt, zodra onze vordering tot betaling van de koopprijs en eventuele nevenvorderingen afbetaald zijn.

10.5. Bedraagt de waarde van de aan ons verleende zekerheden minstens 50% meer dan onze vorderingen, zullen wij op verzoek van de klant en naar believen ons verleende zekerheden in die omvang, zoals deze de waarde van 110% van onze vorderingen overtreffen, vrijgeven.

10.6. De klant is verplicht, ons de voor de opeising van onze vorderingen en overige rechten nodige inlichtingen onmiddellijk op zijn kosten te verstrekken en de bewijsstukken, voor zover deze in zijn bezit zijn, te leveren. De plicht bestaat dienovereenkomstig bij een gedwongen tenuitvoerlegging in het kader van ons toebehorende objecten, vorderingen en andere vermogensrechten: de klant dient ons onmiddellijk over de gedwongen tenuitvoerlegging in te lichten; hij zal bovendien de schuldeiser schriftelijk op onze rechten wijzen. Naast de bovenstaande verplichtingen tot verstrekking van inlichtingen en indiening van bewijsstukken is de klant verplicht, de derde-beslagene samen met ons schriftelijk van de cessie op de hoogte te brengen.

11. Concern-verrekeningsclausule
Wij zijn gerechtigd, alle vorderingen – eender van welke aard – met al de vorderingen van de klant, waarop deze tegenover ons en tegenover met ons als bedoeld in de Duitse wetgeving inzake naamloze vennootschappen gelieerde ondernemingen recht heeft, ook bij uiteenlopende opeisbaarheid van de vorderingen te verrekenen, voor zover de klant er zich bewust van is dat het bij de betreffende onderneming om een gelieerde onderneming gaat.

12. Overige bepalingen
12.1. Informatie over de door ons in het kader van de uitvoering van het contract verwerkte persoonsgegevens kunt u uit onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming opmaken.

12.2. Voor zover wettelijk toelaatbaar dienen alle uit de contractuele relatie direct of indirect voortvloeiende rechtsgeschillen aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank die voor onze maatschappelijke zetel bevoegd is. Wij zijn ook gerechtigd, op de maatschappelijke zetel van de klant een klacht in te dienen.

12.3. Voor deze verkoopvoorwaarden en de gehele tussen ons en de klant bestaande rechtsbetrekking geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland en dit bij uitsluiting van het UN-kooprecht.

12.4. Indien een bepaling in deze verkoopvoorwaarden of een bepaling in het kader van overige overeenkomsten ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten onverminderd van kracht.

Informatie over de beslechting van geschillen met consumenten krachtens § 36 VSBG (Duitse wet op de geschillenbeslechting met consumenten):
Aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsorgaan als bedoeld in de Duitse wet op de geschillenbeslechting met consumenten nemen wij niet deel en zijn wij hiertoe ook niet verplicht.