Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Stand: 1 oktober 2002

1. Geldigheid van de voorwaarden
1.1. Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op grond van deze handelsvoorwaarden. Deze gelden bijgevolg voor alle toekomstige zakenrelaties, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk overeengekomen worden.

1.2. Uiterlijk bij de inontvangstneming van de producten of diensten gelden deze voorwaarden als geaccepteerd. Bestellingen of tegenbevestigingen van de klant met verwijzing naar zijn handels- resp. inkopvoorwaarden worden hiermee uitdrukkelijk tegengesproken. Afwijkingen van onze handelsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien wij ze schriftelijk bevestigen.

2. Offerte en sluiting van de overeenkomst
2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Overeenkomsten (bestelling en acceptatie) alsook wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop vereisen in principe de schriftelijke vorm. Bijkomende mondelinge afspraken of mondelinge beloftes die boven de schriftelijke overeenkomst uitgaan, zijn ongeldig. Dit geldt ook voor de afdwinging van deze vereiste van de schriftelijke vorm zelf.

2.2. Bijkomende afspraken vereisen in ieder geval onze schriftelijke bevestiging.

3. Prijzen
3.1. De prijsbepalingen zijn in principe op onze telkens geldende prijslijsten, te vermeerderen met de telkens wettelijk voorgeschreven btw, gebaseerd. Bij schriftelijke orderbevestigingen zijn de in onze orderbevestiging vermelde prijzen, te vermeerderen met de telkens wettelijk voorgeschreven btw, maatgevend. Bij orders, voor welke niet uitdrukkelijk vaste prijzen overeengekomen zijn, behouden wij ons het recht voor, tegen de op de dag van de levering van het product/de dienst geldende catalogusprijs te factureren. Voor het overige zijn wij vanaf één maand na sluiting van de overeenkomst gerechtigd om prijsverhogingen toe te passen indien deze gebaseerd zijn op wijzigingen van prijsvormende factoren (bv. cao-akkoorden, grindstof- of energiekosten, kosten voor hulp- en grondstoffen) die na sluiting van de overeenkomst ontstaan zijn; de prijsverhoging moet qua omvang door de wijziging van de prijsvormende factoren gerechtvaardigd zijn en de klant binnen een billijke termijn meegedeeld worden. Dit geldt alleen voor zover vaste prijzen afgesproken werden indien de wijzigingen niet te voorzien na sluiting van de overeenkomst tot stand gekomen zijn.

3.2. De prijzen voor leveringen van producten/diensten gelden, indien niets anders overeengekomen, af fabriek. Bijkomende leveringen van producten/diensten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Berekening van gewichten en hoeveelheden
4.1. Afmetingen en gewichten zijn onderhevig aan de gebruikelijke afwijkingen. Als maatgevend voor de facturering geldt het in onze fabriek door ons op een van ambtswege gekeurde weegschaal of na opmeting vastgestelde gewicht.

4.2. Bij verkoop in vaten, kleine verpakkingen of andere verpakkingen geldt als maatgevend voor de facturering de bij het verladen vastgestelde hoeveelheid, in combinatie met de bij het afvullen door weging vastgestelde gewicht. Hierbij geldt bruto voor netto.

4.3 De klant is te allen tijde gerechtigd, de berekening van gewichten en hoeveelheden op eigen kosten te controleren. Gewicht of hoeveelheid van de artikelen kan alleen onmiddellijk na ontvangst p de plaats van levering (gietasfalt vóór het lossen) afgekeurd worden.

5. Leveren/lossen
5.1 Werd er een levering franco bouwterrein overeengekomen, dan moet de aflaadplaats voor de voertuigen goed bereikbaar zijn. Is de toegang tot de aflaadplaats om één of andere reden niet mogelijk of passend, volgt het lossen op de plaats tot waar het voertuig ongehinderd kan geraken.

Bij verzending per trein of schip is de klant voor het lossen zelf verantwoordelijk. Bij verzending met een vrachtwagen is de klant voor het lossen verantwoordelijk indien het niet mogelijk is om de goederen te lossen. Door het lossen tot stand komende kosten (bv. kosten voor de beschikbaarstelling van een kraan) dienen door de klant gedragen te worden.

5.2 Voor het lossen dienen er door de klant, voor zover noodzakelijk, onmiddellijk hulpkrachten ter beschikking gesteld te worden.

6. Betaling
6.1. Voor zover niets anders overeengekomen, zijn betalingen onmiddellijk bij levering van het product/de dienst opeisbaar. De klant is in gebreke als hij niet binnen 30 dagen na opeisbaarheid en factuurdatum de betaling verricht. Is de klant in gebreke, dan wij gerechtigd, vanaf het betreffende tijdstip rente ter grootte van 8 procent bovenop het gegeven basisrentetarief als bedoeld in het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) in rekening te brengen. Doen wij tegen een rentetarief beroep op een krediet in rekening-courant dat hoger ligt, dan zijn wij gerechtigd, een met de rente overeenstemmend rentetarief in rekening te brengen.

6.2. Ondanks andersluidende bepalingen van de klant zijn wij gerechtigd, betalingen in eerste instantie met diens oudere schulden te verrekenen. Zijn er reeds kosten en rente ontstaan, dan zijn wij gerechtigd, de betaling in eerste instantie met de kosten, dan met de rente en tot slot met de hoofdprestatie te verrekenen. Orderbriefjes, cheques en wissels worden alleen na een bijzondere overeenkomst en alleen ter betaling geaccepteerd en dit bij berekening van alle invorderings- en discontokosten alsook andere tot stand komende kosten.

6.3. Een betaling geldt pas als zijnde verricht wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. Ingeval van cheques en wissels geldt de betaling pas als zijnde verricht wanneer de cheque resp. de wissel geïnd wordt en er geen terugboeking door de innende bank plaatsgevonden heeft.

6.4. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt – worden in het bijzonder wissels of cheques niet geïnd resp. teruggeboekt of staakt de klant zijn betalingen – of als andere omstandigheden ons bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant in vraag stellen, is de gehele uitstaande schuld opeisbaar, ook als wij cheques of wissels in ontvangst genomen hebben. Wij zijn in dit geval bovendien gerechtigd, van onze leverings- en betalingsverplichtingen afstand te doen resp. vooruitbetalingen of zekerheidstellingen te eisen.

6.5. De klant is tot schuldvergelijking, retentie of vermindering, ook wanneer er klachten ingediend resp. tegeneisen gesteld worden, slechts gerechtigd wanneer de tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld werden of onbetwist zijn.

7. Leverings- en prestatietermijn
7.1. De door ons genoemde datums en termijnen zijn niet-bindend, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd.

7.2. De klant kan ons 24 uur na overschrijding van een niet-bindende leverings-/prestatietermijn schriftelijk aanmanen, binnen een billijke termijn het product/de dienst te leveren. Met deze aanmaning zijn wij in gebreke.

7.3. Ingeval van vertraging kan de klant naast de levering van het product/de dienst slechts een schadevergoeding voor de door vertraging geleden schade eisen indien ons opzet of grove nalatigheid ten laste gelegd kan worden. De aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade.

7.4. Ingeval van vertraging is de klant slechts gerechtigd, zich uit de overeenkomst terug te trekken als hij ons schriftelijk een billijke respijtperiode toegestaan heeft en dit met de aanwijzing dat hij de acceptatie van het voorwerp van de overeenkomst na het verstrijken van de termijn weigert en de termijn vruchteloos verstreken is. Een terugtrekking kan in dit geval slechts plaatsvinden als hij een schriftelijke verklaring afgelegd heeft.

7.5. Een recht op schadevergoeding wegens niet-nakoming heeft de klant alleen bij opzet of grove nalatigheid van onze kant; de aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade.

7.6. Wordt voor ons, terwijl wij in gebreke zijn, de levering van het product/de dienst door toeval in ruime mate bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt, dan zijn wij toch op grond van de alinea’s 7.3. tot 7.5. aansprakelijk, tenzij de schade zich ook bij een tijdige levering van het product/de dienst voorgedaan zou hebben.

7.7. Wordt een bindende leverings-/prestatiedatum of een bindende leverings-/prestatietermijn overschreden, dan zijn wij reeds bij overschrijding van de leverings-/prestatiedatum of van de leverings-/prestatietermijn in gebreke. De rechten van de klant worden dan conform de alinea’s 7.3. tot 7.5. van deze paragraaf bepaald.

7.8. Voor vertragingen bij de levering van producten/diensten op grond van overmacht en op grond van gebeurtenissen, die voor ons de levering van het product/de dienst in ruime mate bemoeilijken of onmogelijk maken – hiertoe behoren ook achteraf opgedoken moeilijkheden bij de bezorging van materiaal, bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, grondstof- of energietekort, personeelstekort, gebrek aan transportmiddelen, bepalingen vanwege de autoriteiten, enz., ook indien ze zich bij onze onderaannemers of hun toeleveranciers voordoen -, dienen wij ons ook bij bindend overeengekomen termijnen en datums niet te verantwoorden. Ze geven ons het recht, de levering van het product/de dienst met de duur van de hinder, te verlengen met een billijke aanlooptijd, uit te stellen of ons wegens het nog niet plaatsgevonden gedeelte volledig of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug e trekken.

7.9. Indien de hinder langer dan 10 dagen duurt, is de klant na bepaling van een billijke respijtperiode gerechtigd, zich met betrekking tot het nog niet voldane gedeelte op grond van alinea 7.4. uit de overeenkomst terug te trekken. De rechten van de klant worden conform alinea 7.5 bepaald.

7.10. Te allen tijde zijn wij tot gedeeltelijke leveringen producten/diensten gerechtigd.

8. Risico-overdracht
8.1. Het risico gaat over op de klant, zodra de zending aan de voor het transport instaande persoon overgedragen werd of met het oog op verzending onze fabriek verlaten heeft. Indien de verzending zonder schuld van onze kant onmogelijk wordt of vertraging oploopt, gaat het risico met de melding van de verzendingsgereedheid op de klant over.

9. Rechten bij gebreken
9.1. De kwaliteit van het voorwerp van de overeenkomst voldoet aan de algemene technische instrumentaria van wet- en regelgeving en – voor zover deze bestaan – aanvullende technische instrumentaria van wet- en regelgeving. Gegevens in onze telkens geldende beschrijvingen (bv. geschiktheidscontroles, basistests) van het voorwerp van de overeenkomst zijn contractueel relevante inhoud, voor zover ze in de aanvullende technische instrumentaria van wet- en regelgeving als bestanddeel van de overeenkomst voorzien zijn. De gegevens dienen als richtinggevend beschouwd te worden en dienen altijd als maatstaf voor de vaststelling, of het voorwerp van de overeenkomst vrij van gebreken is, waarbij in ieder geval de grenswaarde met de in de instrumentaria van wet- en regelgeving vermelde toleranties over-/ onderschreden mag worden.

9.2. Voor zover er op grond van de wet van geen noodzakelijkerwijs langere termijn sprake blijkt te zijn of voor zover wij een garantie verleend hebben, verjaren rechten bij gebreken binnen één jaar. Voor het overige geldt de door de wet vooropgestelde termijn. De termijnen beginnen met de betreffende leverings-/prestatiedatum.

9.3. De klant dient gebreken onmiddellijk na de vaststelling daarvan schriftelijk te melden. De melding stelt een monsterneming in overeenstemming et de geldende DIN-normen (bv. DIN 1996) voorop. Een monsterneming op het bouwterrein moet in aanwezigheid van onze gemachtigde plaatsvinden.

9.4. Is het voorwerp van de overeenkomst gebrekkig, dan voorzien wij wegens het gebrek in vervanging en dit bij uitsluiting van overige claims. Is de klant niet geïnteresseerd in de levering van een vervangend product/vervangende dienst of zijn de kosten van een vervangend product/vervangende dienst niet in verhouding tot het voordeel van de klant, is de klant alleen gerechtigd, ofwel een vermindering van de vergoeding ofwel annulering van de overeenkomst – al naargelang zijn keuze – te eisen. Een annulering van de overeenkomst is uitgesloten indien de contractueel te leveren prestaties door hun aard aan een terugbetaling ontkomen.

9.5. De bovenstaande alinea’s omvatten tot slot de rechten van de klant bij gebreken van de voorwerpen van de overeenkomst en sluit andere claims van eender welke aard uit. Hebben wij voor de kwaliteit een garantie verleend, heeft de klant wegens een gebrek de wettelijke rechten.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Op grond van de hiernavolgende bepalingen zijn wij aansprakelijk voor schade – eender op welke juridische grond – als wij, onze wettelijke vertegenwoordigers, onze agenten en onze personeelsleden ze door schuld veroorzaakt hebben.

10.2. Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid tegenover de klant, behalve bij schade voortvloeiende uit schending van het leven, van het lichaam en van de gezondheid en in gevallen van opzet en grove nalatigheid. Dit geldt niet voor zover wij een garantie voor de kwaliteit van de zaak verleend hebben.

10.3. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de als gevolg voorzienbare schade. De aansprakelijkheid voor door gebreken veroorzaakte gevolgschade is op grond van alinea 10.2. uitgesloten.

11. Alomvattend eigendomsvoorbehoud
11.1. Tot op het moment dat voldaan wordt aan alle vorderingen die wij op eender welke rechtsgrond tegenover de klant nu of in de toekomst mogen stellen, worden ons de volgende zekerheden verleend die wij op verzoek volgens onze keuze zullen vrijgeven, voor zover hun waarde de eisen blijvend met meer dan 20% overtreft.

11.2. Het door ons geleverde artikel blijft onze eigendom (onder voorbehoud geleverd artikel). De klant is gerechtigd, het onder voorbehoud geleverde product in het reglementair verlopende handelsverkeer te verwerken en te verkopen. Van een reglementair verlopend handelsverkeer als bedoeld in deze voorwaarden is geen sprake als bij verkooptransacties van de klant of bij diens beschikkingen of handelingen in het voordeel van derden de overdraagbaarheid van zijn vorderingen aan derden uitgesloten is. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn ontoelaatbaar.

11.3. De verwerving van de eigendom door de klant met betrekking tot het onder voorbehoud geleverde artikel ingeval van verwerking of ombouw is uitgesloten. Verwerking of ombouw vindt steeds voor ns als fabrikant, echter zonder verplichting voor ons, plaats.

11.4. Ingeval van combinatie of menging van het onder voorbehoud geleverde artikel met andere roerende goederen, en meer bepaald zodanig dat ze essentiële bestanddelen van één een eenvormig object worden, worden wij mede-eigenaar van dit artikel: ons aandeel wordt bepaald volgende de waadeverhouding van de artikelen op het moment van de combinatie of menging. Is het onder voorbehoud geleverde artikel echter als hoofdartikel te beschouwen, dan verwerven wij de alleeneigendom. Ingeval van combinatie van het onder voorbehoud geleverde artikel met een bouwwerk wordt een recht van de klant op aanvraag van een krediethypotheek van de aannemer aan de bouwgrond van zijn aanvrager ter grootte van het gedeelte, dat met de waarde van het onder voorbehoud geleverde artikel overeenstemt, aan ons afgestaan.

11.5. De uit de doorverkoop/-verwerking off een andere rechtsgrond met betrekking tot het onder voorbehoud geleverde artikel tot stand komende vorderingen staat de klant nu reeds veiligheidshalve ter grootte van de koopprijs van het onder voorbehoud geleverde artikel aan ons af. De klant is gemachtigd, deze vorderingen voor ons te innen. De inningsvolmacht valt weg wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet naar behoren nakomt. In dit geval zijn wij gerechtigd, de derde-beslagene van de cessies op de hoogte te brengen.

11.6. Bij leveringen in het kader van bouwprojecten, voor welke bij de verhouding tussen de klant en de opdrachtgever de gedeeltelijke cessie slechts na voorafgaande toestemming vanwege de opdrachtgever toelaatbaar is, van deze toestemming echter geen sprake is of de gedeeltelijke cessie over het algemeen uitgesloten is, geldt afwijkend van alinea 11.5.:
De cessie heeft zonder inachtneming van de omvang van de koopprijs van het onder voorbehoud geleverde artikel betrekking op al de gegronde, uit het bouwproject voortvloeiende vorderingen van de klant, voor wier nakoming de klant over het onder voorbehoud geleverde artikel beschikt heeft. Aan ns door de derde-beslagene verrichte betalingen worden door ons zonder enig uitstel aan de klant overgemaakt, zodra onze vordering tot betaling van de koopprijs en eventuele nevenvorderingen afbetaald zijn. Dit recht tegenover ons kan de klant overdragen. Staat de derde-beslagene ons termijnbetalingen toe en overtreft de aan ons afgestane vordering onze vordering tot betaling van de koopprijs met meer dan 20%, dan gaan wij de verplichting aan, de binnenkomende bedragen zonder enig uitstel aan de klant over te maken, voor zover deze boven de omvang van de vordering, te vermeerderen met 20% uitgaan.

11.7. De klant is verplicht, ons de voor de opeising van onze vorderingen en overige rechten nodige inlichtingen onmiddellijk op zijn kosten te verstrekken en de bewijsstukken, voor zover deze in zijn bezit zijn, te leveren. De plicht bestaat dienovereenkomstig bij een gedwongen tenuitvoerlegging in het kader van ons toebehorende objecten, vorderingen en andere vermogensrechten: de klant dient ons onmiddellijk over de gedwongen tenuitvoerlegging in te lichten; hij zal bovendien de schuldeiser schriftelijk op onze rechten wijzen. Naast de bovenstaande verplichtingen tot verstrekking van inlichtingen en indiening van bewijsstukken is de klant verplicht, de derde-beslagene samen met ons schriftelijk van de cessie op de hoogte te brengen.

12. Concern-verrekeningsclausule
12.1. Wij zijn gerechtigd, alle vorderingen – eender van welke aard – met al de vorderingen van de klant, waarop deze tegenover ons en tegenover met ons als bedoeld in de Duitse aandelenwet gelieerde ondernemingen recht heeft, ook bij verschillende opeisbaarheid van de vorderingen te verrekenen, voor zover de klant bekend is dat het bij de betreffende onderneming om een gelieerde onderneming gaat.

13. Overige bepalingen
13.1. De uit de contractuele relatie voortvloeiende gegevens worden conform § 28 Duitse wet inzake Gegevensbescherming (BDSG) opgeslagen en gebruikt.

13.2. Voor zover wettelijk toelaatbaar dienen alle uit de contractuele relatie direct of indirect voortvloeiende rechtsgeschillen aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank die voor onze maatschappelijke zetel bevoegd is. Wij zijn ook gerechtigd, op de maatschappelijke zetel van de klant een klacht in te dienen.

13.3. Voor deze handelsvoorwaarden en de gehele tussen ons en de klant bestaande rechtsbetrekking geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

13.4. Indien een bepaling in deze handelsvoorwaarden of een bepaling in het kader van overige overeenkomsten ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van alle overige bepalingen of overeenkomsten onverminderd van kracht.