Gedragscode voor leveranciers

In deze gedragscode voor leveranciers hebben de Basalt-Actien-Gesellschaft en de met haar gelieerde ondernemingen hun aan de samenwerking met hun leveranciers gestelde eisen en principes schriftelijk vastgelegd.

Onze ondernemingsgroep beschouwt zichzelf verplicht, volgende waarden hoog in het vaandel te dragen:

Wij onderhouden een menselijke en open omgang met onze medewerkers (deze term omvat medewerkers van beide geslachten) en zijn fair en oprecht tegenover de concurrentie. Bij al onze activiteiten dragen wij onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en ons milieu.

Van onze leveranciers (deze term omvat ook ondernemingen die voor ons werkopdrachten uitvoeren en dienstenleveranciers) verwachten wij dat zij de in deze gedragscode vermelde principes op alle werkterreinen in de praktijk brengen en naleven alsook hun werkzaamheden in overeenstemming daarmee uitvoeren.

1. Recht en wetgeving, mensenrechten
Onze leveranciers nemen bij alle zakelijke handelingen en beslissingen de telkens geldende wetten en regels in acht en dit in het bijzonder de internationaal erkende mensenrechten met inbegrip van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het recht op bescherming van anticorruptie, mededinging, kartelvorming, milieu en privacy.

2. Omgang met de medewerkers
Onze leveranciers

• bevorderen kansengelijkheid, diversiteit en non-discriminatie en gaan in tegen de discriminatie bij de rekrutering, promotie en tewerkstelling van de werknemers, in het bijzonder op grond van de nationaliteit, de etnische afkomst, het geslacht, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de leeftijd, de lichaamsbouw, het uiterlijk, de religie of de overtuiging;
• erkennen de telkens geldende wetten betreffende de vorming van belangengroepen en het recht op vergadering en vereniging en respecteren het recht van de werknemers om hun eigen vertegenwoordigers vrij te kiezen en er collectief over te onderhandelen;
• bezoldigen hun medewerkers adequaat en garanderen de voor hen geldende wettelijke en op collectieve arbeidsovereenkomsten gebaseerde diensten.

3. Arbeids- en gezondheidsbescherming
Onze leveranciers beschermen hun medewerkers door preventief gezondheids- en arbeidsbeschermingsmanagement tegen werkgerelateerde gevaren voor de veiligheid en de gezondheid en bieden hen veilige arbeidsomstandigheden.

In ieder geval dienen onze leveranciers de lokaal geldende gezondheids- en arbeidsbeschermingsmaatregelen voor hun medewerkers na te leven.

Bovendien hechten onze leveranciers belang aan de continue verbetering van de arbeidsomgeving en stimuleren zij het treffen van voor de veiligheid relevante kwalificatiemaatregelen kwalificatiemaatregelen.

4. Milieubescherming
Onze leveranciers nemen alle voor hen geldende milieunormen in acht en nemen het op voor de principes van het duurzaam economisch handelen en voor de milieubescherming als bedrijfswaarde.
Binnen hun invloedssfeer treffen onze leveranciers alle passende maatregelen ter bescherming van het milieu, herleiden zij milieubelasting tot een minimum en verbeteren zij continu de milieu- en klimaatbescherming en dit in het bijzonder door milieuvriendelijke technologieën.

5. Kinderarbeid
Onze leveranciers wijzen kinderarbeid en elke vorm van uitbuiting van kinderen en/of jongeren strikt af. De minimumleeftijd voor de toelating van de tewerkstelling mag niet onder de leeftijd, waarop de schoolplicht eindigt, en in geen geval onder 15 jaar liggen. De uitzonderingen van de IAO zijn van toepassing. Nationale normen ter bescherming van kinderen en jongeren dienen nageleefd te worden.

6. Dwangarbeid
Onze leveranciers dulden geen enkele vorm van gedwongen of verplichte arbeid, schuldhorigheid, lijfeigenschap en slavenarbeid. Evenzeer wordt gevangenisarbeid, die de mensenrechten schendt, van de hand gewezen. Geen enkele werknemer mag direct of indirect door geweld en/of intimidatie tot werkzaamheden gedwongen worden en niet aan een onmenselijke of vernederende behandeling, fysieke bestraffing etc. blootgesteld zijn (IAO-verdragen 29 en 105). Werknemers dienen waardig en met respect behandeld te worden.

7. Eerlijke mededinging
Onze leveranciers komen zonder enige beperking op voor een eerlijke mededinging en een faire invulling van contracten.

Verboden zijn in het bijzonder al de afspraken tussen ondernemingen, besluiten van bedrijfsverenigingen en op elkaar afgestemde handelwijzen die een verhindering, beperking of vervalsing van de mededinging beogen of bewerkstelligen, waartoe in het bijzonder afspraken met concurrenten met het oog op de opsplitsing van markten en klanten evenals afspraken op het gebied van prijzen en condities behoren.

8. Corruptiepreventie
Onze leveranciers

• tolereren geen enkel vorm van corruptie en omkoping;
• verzekeren dat zij onze medewerkers geen ontoelaatbare voordelen aanbieden, beloven of verlenen om hun besluitvormingsproces te beïnvloeden;
• vermijden belangenconflicten die tot corruptierisico’s leiden;
• selecteren hun adviseurs, agenten of andere tussenpersonen zorgvuldig aan de hand van geschiktheidscriteria; de vergoedingen van adviseurs, agenten en andere tussenpersonen mogen er niet voor dienen om leveranciers, klanten of andere derden ontoelaatbare voordelen toe te wijzen;
• beloven, verlenen of accepteren geen cadeaus of uitnodigingen die niet passend zijn of verleend worden met de bedoeling, de zakenrelatie op ontoelaatbare wijze te beïnvloeden;
• wijzen elke onwettige materiële en immateriële gift aan functionarissen, politieke partijen, hun vertegenwoordigers en aan mandaathouders en kandidaten voor politieke functies of andere personen af;
• doen giften en doen aan sponsoring steeds op vrijwillige basis zonder daardoor wederrechtelijk zakelijke voordelen te krijgen.

9. Witwassen van geld en terrorismefinanciering
Onze leveranciers dragen er zorg voor, door geschikte maatregelen het witwassen van geld en terrorismefinanciering binnen hun onderneming tegen te gaan.

10. Handelscontroles
Onze leveranciers leven alle telkens geldende nationale en internationale wetten en bepalingen voor de import en export van goederen, diensten en informatie na und geven telkens gevolg aan toepasbare embargo’s en sancties.
11. Bescherming van de privacy
Onze leveranciers nemen alle telkens geldende wetten ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder van hun zakenpartners en medewerkers, in acht.

12. Naleving van de gedragscode resp. van gelijkwaardige principes
Onze leveranciers

• dragen er zorg voor dat de in deze gedragscode vermeld of gelijkwaardige principes nageleefd worden;
• dienen deze gedragsode of gelijkwaardige principes aan hun leveranciers en onderaannemers door te geven en hen dienovereenkomstige verplichtingen op te leggen;
• zetten er zich voor in dat deze gedragscode of gelijkwaardige principes ook door hun leveranciers en onderaannemers in acht genomen worden;
• dulden geen benadeling van personen die inbreuken op deze gedragscode of op gelijkwaardige principes melden.

In geval van momenten van concreet vermoeden van een inbreuk op deze gedragscode dienen onze leveranciers een passende controle uit te voeren resp. te laten uitvoeren en deze adequaat te ondersteunen.

Indien mogelijk, geven wij onze leveranciers bij minieme inbreuken op deze gedragscode de gelegenheid om passende corrigerende maatregelen te treffen. Elke ernstige inbreuk vormt een reden om de bestaande contractuele relatie zonder opzegtermijn stop te zetten.

Onze leveranciers zijn verplicht, ons naast ons recht op schadevergoeding van alle gevolgen van de inbreuk op deze gedragscode, in het bijzonder van boetes, straffen en vorderingen vanwege derden resp. autoriteiten, vrij te stellen.

Status: mei 2021