Gegevensbescherming

Wij zijn een onderneming die de gegevensbescherming altijd al zeer serieus neemt. Deze privacyverklaring geldt door de firma Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG. U kunt van onze webpagina’s gebruik maken, in het bijzonder om u te informeren, zonder dat u gegevens verstrekt. Voor zover u de door ons gebruikte mogelijkheden benut, is het eventueel noodzakelijk dat wij uw te vermelden persoonsgegevens (bv. bij het contactformulier etc.) verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan.

De verwerking vindt in alle gevallen plaats in overeenstemming met het geldende recht op gegevensbescherming, in het bijzonder in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming (BDSG) evenals aanvullende wettelijke regelingen. Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder andere over doel, aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens door onze website.

1. VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming („AVG“) is:
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
Am Hafenbahnhof 10
44147 Dortmund
Duitsland
Telefoon: +49 231 395797-0
E-mail: info@dga.de

2. GEGEVENSBESCHERMINGSCOÖRDINATOR
In aangelegenheden van de gegevensbescherming kunt u zich tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten:
gegevensbeschermingscoördinator Basalt-Actien-Gesellschaft
Linzhausenstr. 20
53545 Linz am Rhein
Duitsland
Telefoon: +49 2644 5630
E-mail: datenschutz@basalt.de

3. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS/AARD EN DOEL VAN DEZE VERWERKING/WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING EN OPSLAG
Onze webpagina’s verzamelen bij elke oproep, onafhankelijk van het feit of dit door de gebruiker of door een geautomatiseerd systeem gebeurt, een reeks (algemene) gegevens und informatie. De verzameling en opslag vinden plaats in de zogenaamde logbestanden van onze server.
Volgende gegevens kunnen verzameld en opgeslagen worden:
– gebruikt besturingssysteem
– datum en tijdstip van het bezoek aan de website
– IP-adres (internetprotocoladres)
– browsertypes en versies
– verwijzers (webpagina, van waar er van ons systeem gebruik gemaakt wordt),
– subwebpagina’s die ons systeem aansturen
– Internet Service Provider van het systeem dat van onze webpagina’s gebruik maakt
– gelijkaardige gegevens en informatie die het systeem van de gebruiker tegen digitale aanvallen beschermen (bv. antivirusprogramma’s)

Achtergrond van deze gegevensverzameling zijn:
– de correcte aflevering van de inhoud van onze website
– de optimalisatie van de website
– de vrijwaring van de functionaliteit van onze website
– de beschikbaarstelling van noodzakelijke informatie om ingeval van een cyberaanval de strafvervolging mogelijk te maken
– de analyse, opdat gegevensbescherming en veiligheid verbeterd kunnen worden om een optimaal beschermingsniveau te bereiken
– voor administratieve doeleinden.

De bewaring van de serverlogbestanden gebeurt gescheiden van de overige vermelde persoonsgegevens. Wettelijke basis voor deze verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. Het betreffende gerechtvaardigde belang volgt uit de hierboven vermelde achtergronden van de gegevensverzameling. Bij de verzameling een gebruikmaking van de hoger vermelde gegevens worden deze niet tot een bepaalde persoon (gebruiker) herleid. De serverlogbestanden worden op regelmatige tijdstippen verwijderd.

4. VERWIJDERING EN BLOKKERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door ons slechts verwerkt en opgeslagen voor de periode die voor het bereiken van het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit door de AVG, de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming (BDSG), andere richtlijnen en verordeningen of andere wetten voorzien is.

Valt het doel van de opslag weg of verstrijkt er een opslagtermijn, dan zullen wij uw persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften blokkeren of verwijderen.

5. SSL- BZW. TLS-VERSLEUTELING
Omwille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van een vertrouwelijke inhoud die u aan ons als exploitant van de website zendt, maakt onze website gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Daardoor kunnen derden gegevens die u via deze website overmaakt, niet mee lezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de „https://“ adresregel van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

6. COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen er ons bij, ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken.
Sommige cookies zijn “sessiecookies.” Dergelijke cookies worden na het einde van uw browsersessie automatisch verwijderd. Andere cookies blijven daarentegen op uw eindapparaat bestaan totdat u ze zelf verwijdert. Wij maken uitsluitend gebruik van sessiecookies.
Met een moderne webbrowser kunt u op de plaatsing van cookies toezicht houden en de plaatsing daarvan beperken of tegengaan. Tal van webbrowsers kunnen zodanig geconfigureerd worden dat cookies met het sluiten van het programma automatisch verwijderd worden. De deactivering van cookies kan een beperkte functionaliteit van onze website tot gevolg hebben. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen via de cookieverklaring op onze website.

7. CONTACTFORMULIER
Via het contactformulier overgemaakte gegevens worden met inbegrip van uw contactgegevens opgeslagen om uw (aan)vraag te kunnen behandelen of om voor aansluitend gestelde vragen klaar te staan. Zonder uw toestemming worden deze gegevens net doorgegeven. De verwerking van de op het contactformulier vermelde gegevens vindt uitsluitend plaats op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). Een herroeping van uw reeds verleende toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor de herroeping volstaat een vormvrije mededeling per e-mail. De rechtmatigheid van de tot op het moment van herroeping plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht. Via het contactformulier overgemaakte gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor de opslag herroept of zodra er geen noodzaak meer bestaat om uw gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

8. VIDEOBEWAKING
Voor zover er een videobewaking plaatsvindt, worden de ter zake geldende voorschriften van § 4 Duitse wet inzake Gegevensbescherming (BDSG) nageleefd.

Hier dient erop gewezen te worden dat het kortpapier nr. 15 van de Privacyconferentie in strijd met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (arrest d.d. 11.12.2014, dossiernummer: C-212/13) is.

9. GEGEVENSBESCHERMING EN SOLLICITATIES VIA ELEKTRONISCHE POST (E-MAIL)
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten (m/v) in functie van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De informatie over het recht op gegevensbescherming voor de omgang met gegevens van sollicitanten vanwege de BAG vindt u hier.

10. UW RECHTEN
Wij vinden uw rechten belangrijk.

Om uw hierna vermelde rechten te doen gelden, kunt u zich te allen tijde tot onze hiervóór vermelde gegevensbeschermingscoördinator richten. Conform art. 12 e.v. AVG hebt u tegenover ons volgende rechten:

a) RECHT OP BEVESTIGING
U hebt het door de AVG verleende recht, van ons een bevestiging, of er persoonsgegevens van u verwerkt worden, te krijgen.

b) RECHT OP INLICHTINGEN
U hebt het door de AVG verleende recht, gratis inlichtingen over de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te krijgen. Verder hebt u het door de AVG verleende recht,
– de verwerkingsdoeleinden,
– de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden,
– de bestemmelingen of categorieën van ontvangers, tegenover wie de persoonsgegevens kenbaar gemaakt werden of nog kenbaar gemaakt worden,
– de geplande duur, voor welke de persoonsgegevens opgeslagen worden,
– het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of
– op beperking van de verwerking oor de verantwoordelijke of
– een recht op verzet tegen deze verwerking,
– het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit te vernemen.

c) RECHT OP CORRECTIE
U hebt het door de AVG verleende recht, de onmiddellijke correctie van onjuiste, u betreffende persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u met inachtneming van de doeleinden van de verwerking het recht, de completering van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen.

d) RECHT OP VERWIJDERING
(Recht om vergeten te worden)
U hebt het door de AVG verleende recht, te eisen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden, voor zover er van één van de volgende redenen sprake is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
– het doel van de verwerking is bereikt
– U herroept uw toestemming en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking
– Conform art. 21 lid 1, lid 2 AVG tekent u verzet tegen de verwerking aan
– Uw gegevens werden onrechtmatig verwerkt
– Om een wettelijke verplichting na te komen, is de verwijdering van de persoonsgegevens volgens het recht van de Unie of conform het Duitse recht noodzakelijk

e) RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
U hebt het recht, de beperking van de verwerking te eisen als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:
– U betwist de juistheid van de persoonsgegevens
– De verwerking is onrechtmatig. U wijst de verwijdering van de persoonsgegevens van de hand en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van uw gegevens
– Wij hebben de persoonsgegevens voor verwerkingsdoeleinden niet langer nodig. U hebt deze echter nodig om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen

f) RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U hebt het recht, de u betreffende en ons gegeven persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat te krijgen. U hebt er het recht op dat deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke overgemaakt worden.

g) RECHT OP VERZET
Voor zover de verwerking uit uw bijzondere situatie voortvloeit, kunt u te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens verzet aantekenen. Wij verwerken dan de persoonsgegevens niet meer, tenzij wij voor de verwerking dwingende beschermingswaardige redenen kunnen aantonen die zwaarder dan uw belangen, rechten en vrijheden wegen of tenzij de verwerking dient om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Verwerken wij persoonsgegevens om aan direct marketing te doen, dan heeft de betrokken persoon het recht, te allen tijde verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens in functie van dergelijke direct marketing aan te tekenen. Gaat de betrokken persoon tegenover ons in tegen de verwerking in functie van de direct marketing, dan zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

h) RECHT OP HERROEPING VAN DE TOESTEMMING OP GROND VAN HET RECHT OP GEGEVENSBESCHERMING
U hebt het recht, uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

i) RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT
U hebt het door de AVG verleende recht, bij de bevoegde autoriteit een klacht in te dienen.
De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (gemachtigde voor de gegevensbescherming en vrijheid van informatie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen)
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Duitsland

of:

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Duitsland
poststelle@ldi.nrw.de

11. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Een overdracht van uw door uw bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens aan derden is net gepland, behalve in de hierboven vermelde gevallen indien u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a AVG verleend hebt, als er voor de overdracht van de gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter c AVG een wettelijke verplichting bestaat of indien de overdracht van de gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG voor de contractuele afwikkeling tussen u en ons noodzakelijk is.

12. PROFILERING
De door onze website uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens wordt niet voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces of evaluatie (profilering) gebruikt.

13. STATISTISCHE ANALYSE
Met het oog op de statistische analyse maakt de dga-groep op deze website gebruik van “Matomo” (vroeger “PIWIK”). Dat is een Open-Source-Tool voor de webanalyse. Met Matomo worden er geen gegevens overgemaakt aan servers die buiten de controle van de dga-groep liggen. Matomo is gedeactiveerd wanneer u onze website bezoekt. Pas wanneer u actief toestemt, wordt uw gebruiksgedrag geanonimiseerd geregistreerd.

Matomo maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het voor ons mogelijk maken om het gebruik van onze website te analyseren. Daarvoor wordt de door de cookie gewonnen informatie over het gebruik opgeslagen, opdat het gebruiksgedrag geanalyseerd kan worden. Uw IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd; daardoor blijft u als gebruiker anoniem. De dankzij de cookie opgeleverde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven.

De dga-groep beschouwt deze analyse als bestanddeel van haar internetdiensten. Wij zouden daardoor de website verder willen verbeteren en nog meer aan de behoeften van de gebruiksters en gebruikers willen aanpassen. U kunt beslissen, of er in uw browser een webanalyse-cookie achtergelaten mag worden om voor ons de registratie en analyse van statistische gegevens mogelijk te maken.

14. DEFINITIES
De in de privacyverklaring gebruikte termen zijn gebaseerd op de begrippen die door de Europese voor de richtlijnen en verordeningen bevoegde autoriteit bij de uitvaardiging van de AVG gebruikt werden.
Deze termen worden hierna toegelicht:

j) Persoonsgegevens
Hierbij gaat het om alle informatie die op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon („betrokken persoon“) betrekking heeft. Als identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een karakteristiek zoals een naam, aan een registratienummer, aan locatiegegevens, aan een online-karakteristiek of aan één of meerdere bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.

k) Betrokken persoon
Hierbij betreft het elke geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, wier persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.

l) Verwerking
Elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen gehanteerde werkwijze of iedere handelwijze in verband met persoonsgegevens, zoals het invorderen, verzamelen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overmaking, verspreiding of door een andere manier van beschikbaarstelling, het vergelijken of verbinden, beperken, verwijderen of vernietigen.

m) Beperking van de verwerking
Hierbij gaat het om de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel, de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.

n) Profilering
Elke wijze van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die eruit bestaat dat deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die op een natuurlijk persoon betrekking hebben, te evalueren en in het bijzonder om aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betruwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

o) Pseudonimisering
Verwerking van persoonsgegevens op een manier, waarop de persoonsgegevens zonder gebruikmaking van bijkomende informatie niet meer aan een specifiek betrokken persoon toegewezen kunnen worden, voor zover deze bijkomende informatie afzonderlijk bewaard wordt en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon toegewezen worden.

p) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Zijn de doelen en middelen van deze verwerking door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten vooropgesteld, dan kan de verantwoordelijke resp. kunnen de bepaalde criteria van zijn / haar aanstelling volgens het recht van de Unie of volgens het recht van de lidstaten voorzien worden.

q) Orderverwerker
Een natuurlijk – of rechtspersoon, autoriteit, instelling o andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

r) Ontvanger(s)
Een natuurlijk – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie tegenover wie er persoonsgegevens kenbaar maakt worden en dit onafhankelijk van het feit, of het daarbij al dan niet om een derde gaat. Autoriteiten die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of volgens het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger(s).

s) Derden
Een natuurlijk – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie behalve de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de orderverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

t) Toestemming
Toestemming is iedere door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en niet mis te verstane opgestelde wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere duidelijk bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te kennen geeft dat hij/zij met de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens akkoord gaat.

15. STAND VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is opgemaakt volgens de actuele stand van kennis in maart 2021. De invoering en correcte realisatie van de AVG vormen een doorlopend proces. Aan dit proces participeren wij. Deze privacyverklaring wordt daarom doorlopend aan de actuele juridische vereisten, zodra deze bekend worden, aangepast.