Inkoopvoorwaarden

Stand: 01.07.2019

1. Geldigheidsgebied
1.1. Enkel en alleen onze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de leverancier worden niet erkend. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van kracht als wij ze schriftelijk bevestigen.

1.2. Onze inkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de leverancier.

2. Sluiting van de overeenkomst / wijziging van de overeenkomst / Eigendomsvoorbehoud
2.1. De leverancier dient zich bij de offerte aan onze aanvraag te houden en op eventuele afwijkingen uitdrukkelijk de aandacht te vestigen. Precontractuele uitgaven van de leverancier, in het bijzonder de opmaak van de offerte, brengen geen kosten met zich mee.

2.2. Mondelinge overeenkomsten vereisen de schriftelijke bevestiging om bindend te zijn. Evenzeer vereisen wijzigingen en aanvullingen de schriftelijke vorm. Dit geldt ook voor de afdwinging van deze vereiste van de schriftelijke vorm zelf.

2.3. Onze bestelling dient door de leverancier binnen 14 dagen schriftelijk bevestigd te worden. In het andere geval zijn wij niet meer aan onze bestelling gebonden.

2.4. In het kader van wat wij van de leverancier mogen verwachten, kunnen wij wijzigingen van het voorwerp van het te leveren product/de te leveren dienst op het gebied van constructie, uitvoering en bestelde hoeveelheden eisen. Daarbij dient er met de gevolgen, in het bijzonder ten aanzien van de verhoogde en verlaagde kosten en met betrekking tot de leveringstermijn adequaat rekening gehouden te worden. Grotere en kleinere hoeveelheden worden in overeenstemming met de afgesproken prijzen in rekening gebracht.

2.5. In het kader van een bij een leverancier geplaatste bestelling met het oog op bewerking of verwerking overhandigd materiaal blijft onze eigendom. Bewerking of verwerking vindt plaats bij uitsluiting van de verwerving van eigendom conform § 950 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). De leverancier dient het materiaal voor ons met de zorgvuldigheid van een gedegen handelaar op zijn kosten te bewaren en is verplicht, ons onmiddellijk op de hoogte te brengen voor zover een derde de gedwongen tenuitvoerlegging tegenover ons materiaal tenteert.

3. Plichten van de leverancier met betrekking tot aard, omvang, plaats en tijd van zijn te leveren prestatie(s)
3.1. De levering van het product/de dienst dient vrij van materiële/juridische gebreken plaats te vinden. De levering van het product/de dienst dient in overeenstemming met de erkende regels van de techniek, de technische normen en richtlijnen, de veiligheidsvoorschriften en de overeengekomen technische gegevens plaats te vinden.

3.2. De leverancier verzekert dat het te leveren product/de te leveren dienst vrij van rechten van derden is.

3.3. De levering van het product/de dienst dient op de door ons aangegeven plaats van bestemming plaats te vinden (plaats van handeling). Bij levering zonder opstelling of montage dient het product/de prestatie op de door ons aangegeven plaats van bestemming tijdens de normale werkuren op instructie afgeladen en tegen eventuele ongevallen beveiligd te worden. Bij levering met opstelling of montage is een perfecte proefrun in onze aanwezigheid noodzakelijk. Na acceptatie van de levering/prestatie door ons of door een door ons gemachtigd persoon of na de perfecte proefrun gaat het risico op ons over (risico-overdracht). Hetzelfde geldt ook voor het geval dat wij de verzending van de bestelde levering/prestatie naar een andere plaats dan de plaats van handeling zouden eisen. De verzending dient met vermelding van de datum van de bestelling en van de referentie van de bestelling op de dag van verzending aangegeven te worden. Deel- en restleveringen dienen als dusdanig gemarkeerd te worden.

3.4. De op de bestelling vermelde leveringstermijn is vast en dient daarom stipt nageleefd te worden. Maatgevend is de ontvangst van de artikelen op de aangegeven plaats van bestemming en de acceptatie van de geleverde prestatie, eventueel na een proefrun. Ziet de leverancier in dat voor hem de tijdige nakoming volledig of gedeeltelijk niet mogelijk zal zijn, dan dient hij ons dit zonder enig uitstel met vermelding van de reden van de hindering en de vermoedelijke duur van de vertraging mee te delen.

3.5. Bij elke levering dient een afleveringsbewijs met precieze informatie over aantal, aard, gewicht, grootte, enz. gevoegd te worden.

3.6. Facturen dienen ons in drievoud onmiddellijk na levering toegezonden te worden, ordernummer en datum dienen op elke factuur vermeld te worden.

4. Onderzoek / klacht
4.1. Onze verplichting tot het instellen van een onderzoek en tot het indienen van een klacht begint wanneer de levering op de aangegeven plaats van bestemming binnengekomen is en er een reglementair voorgeschreven afleveringsbewijs ter tafel ligt. Bij levering met opstelling of montage begint de verplichting tot het instellen van een onderzoek pas op het moment van de acceptatie (na een perfecte proefrun).

4.2. Bij de vaststelling van de omvang van de levering/prestatie zijn de door ons vastgestelde hoeveelheden, gehaltes en aantallen maatgevend. Bij gewichtsverschillen zijn alleen de door ons of de door ons gemachtigde, beëdigde weegmeesters vastgestelde gewichten bindend.

4.3. De meldtermijn voor klachten bedraagt 2 weken, te rekenen vanaf het tijdstip van de ontdekking. De tijdige verzending van de melding aan de leverancier volstaat. Ingeval van drop shipping begint de meldtermijn voor de klacht pas op het tijdstip, waarop de ontvanger van de levering/prestatie ons het gebrek meegedeeld heeft.

5. Prijzen / betalingen
5.1. De overeengekomen prijzen zijn vaste nettoprijzen en gelden franco door ons aangegeven plaats van bestemming, verpakking, montage en overige kosten en de kosten voor materiaalonderzoeken en indiening van de betreffende keuringsrapporten inbegrepen, voor zover keuringen overeengekomen of in de handel gebruikelijk zijn. Bij eventueel afzonderlijk te vergoeden montagewerkzaamheden dient de aard en omvang daarvan concreet bewezen te worden.

5.2. Wij betalen de koopprijs vanaf levering/levering van de prestatie en ontvangst van de factuur binnen 14 dagen met 3% kortingspercentage of binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur netto.

5.3. Onze betalingen hebben geen erkennend effect, meer bepaald niet ten aanzien van condities en prijzen van de leverancier alsook aard en omvang van de door hem geleverde prestaties.

5.4. Plaats van handeling voor onze betalingen is de maatschappelijke zetel van de besteller.

6. Rechten bij gebreken / aansprakelijkheid / terugtrekking
6.1. Zonder enige beperking hebben wij rechten ingeval van gebreken. Indien wij verplicht zijn om termijnen op te leggen om rechten op terugtrekking, vermindering of schadevergoeding op te eisen, geldt een termijn van 2 weken als adequaat. Indien wij een schadevergoeding eisen, vervallen rechten op nakoming pas nadat de schadevergoeding betaald werd.

6.2. Voor de verjaring van rechten bij gebreken gelden de wettelijke bepalingen. Deze begint op het tijdstip van de risico-overdracht conform alinea 3.3., bij verborgen gebreken bij de ontdekking van het gebrek, bij drop shipping bij de melding van het gebrek door de ontvanger van het/de geleverde product/dienst.

6.3. Bij levering buiten de normale werkuren of op een niet overeengekomen plaats dient de leverancier ons voor eventueel tot stand komende meerkosten te vergoeden.

6.4. Ingeval van vertraging bij de levering zijn wij gerechtigd, tot op het moment van de eindbetaling een all-in door vertraging opeisbare schadevergoeding ter grootte van 2% van de bruto bestelwaarde per voldongen week van schade, maar in totaal niet meer dan 10% van de bruto bestelwaarde te eisen. De leverancier heeft het recht, tegenover ons aan te tonen dat er ten gevolge van de vertraging geen of zeer weinig schade tot stand gekomen is. Bij verrekening met het door de leverancier betaalde all-in bedrag blijft het mogelijk om verder reikende schade te doen gelden, net zoals het recht om een schadevergoeding te eisen of ons uit de overeenkomst terug te trekken.

6.5. Vindt bij opeenvolgende leveringen een gedeeltelijke levering niet binnen de gestelde termijn plaats of vertoont een gedeeltelijke levering gebreken, dan zijn wij gerechtigd, ons uit de overeenkomst terug te trekken en een schadevergoeding te eisen. Staakt de leverancier zijn betalingen of wordt met betrekking tot zijn vermogen de insolventieprocedure aangevraagd of tenteert hij een buitengerechtelijke akkoordprocedure, dan zijn wij gerechtigd, ons voor het niet nagekomen gedeelte uit de overeenkomst terug te trekken of de beschikbaarstelling van prestatie-/garantiesystemen op basis van borgstelling vanwege een Duitse grote bank te eisen. Voor de schade die wij ingeval van terugtrekking oplopen, dient de leverancier ons te vergoeden.

6.6 De leverancier dient ons van alle eventuele claims vanwege derden, voortvloeiende uit de schending van hun rechten in verband met het/de door hem geleverde product/dienst, vrij te stellen.

6.7. De leverancier is voor zowel eigen schuld als schuld van zijn agenten onbeperkt volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk.

6.8. Alle gebeurtenissen van overmacht alsook alle maatregelen in het kader van arbeidsconflicten stellen ons voor de duur van hun bestaan vrij van onze prestatielichten, waarbij wij naar keuze het recht hebben, ons uit de overeenkomst terug te trekken.

7. Cessie van vorderingen / levering van prestaties
7.1. De leverancier kan zijn vordering tegenover ons alleen met onze schriftelijke toestemming overdragen.

7.2. De leverancier dient in principe in persoon prestaties te leveren; de overdracht van zijn prestatieplicht aan een derde vereist onze schriftelijke toestemming.

8. Schuldvergelijking
8.1. Wij zijn gerechtigd, alle vorderingen – eender van welke aard – met al de vorderingen van de leverancier, waarop deze tegenover ons en tegenover met ons als bedoeld in de Duitse aandelenwet gelieerde ondernemingen recht heeft, ook bij verschillende opeisbaarheid van de vorderingen te verrekenen, voor zover de leverancier bekend is dat het bij de betreffende onderneming om een gelieerde onderneming gaat.

8.2. De leverancier is tot schuldvergelijking, retentie of vermindering slechts gerechtigd wanneer zijn tegeneisen rechtsgeldig vastgesteld werden of onbetwist zijn.

9. Algemene bepalingen
9.1. De leverancier gaat de verplichting aan, alle niet duidelijke commerciële of technische details, die hem door de zakenrelatie bekend worden, vertrouwelijk te behandelen en voor geen enkele derde toegankelijk te maken. Hij dient zijn onderleveranciers dienovereenkomstige verplichtingen op te leggen.

9.2. De uit de contractuele relatie voortvloeiende gegevens orden conform § 28 Duitse Wet inzake Gegevensbescherming (BDSG) opgeslagen en gebruikt.

9.3. Ondanks eventuele ongeldigheid van bepaalde gedeelten van de overeenkomst of van bepaalde bepalingen van deze voorwaarden blijft de overeenkomst of blijven deze voorwaarden in het geheel onverminderd van kracht.

9.4. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, bij uitsluiting van het UN-kooprecht, is van toepassing.

9.5. Rechtsgebied voor alle direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeiende rechtsgeschillen is de maatschappelijke zetel van de besteller.