Algemene aankoopvoorwaarden van de Basalt-Actien-Gesellschaft en haar geassocieerde ondernemingen

Stand: 20.09.2021

1. Algemene informatie en geldigheid

1.1 De algemene aankoopvoorwaarden zijn geldig in het zakenverkeer met ondernemingen, rechtspersonen van het openbare recht en openbaar-rechtelijke speciale fondsen(vanaf nu: “contractuele partner”) voor bestellingen en orders met betrekking tot de aankoop van beweeglijke zaken (vanaf nu: “waren” of “producten”) evenals voor het in opdracht geven en uitvoeren van werken en diensten (koop-, werk- en dienstencontracten, vanaf nu gemeenschappelijk omschreven als: “Leveringen en diensten”) tussen de opdrachtgever en de contractuele partner (gemeenschappelijk omschreven als “partijen”).

1.2 Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn beslissend voor alle leveringen en diensten van de contractuele partner, tenzij in een specifiek geval een andere overeenkomst getroffen wordt. Wordt de opdracht van de opdrachtgever door de contractuele partner afwijkend van de voorwaarden van de opdrachtgever of als aanvulling op de voorwaarden van de opdrachtgever bevestigd, dan gelden alleen deze algemene aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever zelfs wanneer de opdrachtgever geen verzet aantekent. Afwijkingen of aanvullingen gelden dus alleen wanneer ze door de opdrachtgever uitdrukkelijk erkend werden.

1.3 De acceptatie van leveringen en diensten van de contractuele partner of diens betaling betekent geen erkenning in de zin van cijfer 1.2, zelfs wanneer de acceptatie of betaling in kennis van tegengestelde of aanvullende contractuele voorwaarden van de contractuele partner gebeurt.

2. Afsluiten van en veranderingen aan het contract

2.1. De leverancier dient zich bij de offerte aan onze aanvraag te houden en op eventuele afwijkingen uitdrukkelijk de aandacht te vestigen. Precontractuele uitgaven van de leverancier, in het bijzonder de opmaak van de offerte, brengen geen kosten met zich mee.

2.2. Mondelinge overeenkomsten vereisen de schriftelijke bevestiging om bindend te zijn. Evenzeer vereisen wijzigingen en aanvullingen de schriftelijke vorm. Dit geldt ook voor de afdwinging van deze vereiste van de schriftelijke vorm zelf.

2.1 Mondelinge overeenkomsten van elke aard – inclusief latere veranderingen en aanvullingen van deze algemene aankoopvoorwaarden – moeten om geldig te zijn door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd worden.

2.2 Offertes en kostenramingen zijn bindend en moeten evenmin vergoed worden als andere voorcontractuele uitgaven van de contractuele partner, tenzij een uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst.

2.3 De contractuele partner moet zich in de offerte aan de aanvraag van de opdrachtgever houden en moet deze uitdrukkelijk en duidelijk herkenbaar op eventuele afwijkingen attent maken.

2.4 Wanneer de contractuele partner na afsluiten van het contract bij werken of diensten veranderingen als noodzakelijk vaststelt of deze veranderingen door de opdrachtgever gevorderd worden, moet de contractuele partner de opdrachtgever onmiddellijk over alle details informeren.

2.5 Eist de opdrachtgever in het geval van een afgesloten werkcontract een verandering van het overeengekomen werk overeenkomstig § 631 lid 2 Duits burgerlijk wetboek (BGB), dan streven de partijen naar akkoord over de verandering en de ten gevolge van de verandering ontstane meer- of mindervergoeding. De contractuele partner is verplicht een offerte over de meer- of mindervergoeding op te maken, tenzij de uitvoering van de verandering niet redelijk is. Claimt de contractuele partner bedrijfsinterne gebeurtenissen voor de onredelijkheid van een verandering overeenkomstig regel 1, dan is hij verplicht de bewijsstukken ter zake voor te leggen.

3. Condities van de levering en de dienst

3.1 De contractuele partner moet principieel persoonlijk optreden; de overdracht van zijn verplichtingen naar een derde vereist de schriftelijke instemming van de opdrachtgever. De levering en de dienst moet in het bijzonder de erkende regels van de techniek, de geldende technische normen, richtlijnen en veiligheidsvoorschriften naleven.

3.2 De levering en de dienst moet op een door de opdrachtgever vermelde plaats van bestemming eventueel met inachtneming van verstrekte aanwijzingen voor het lossen worden uitgevoerd (plaats van vervulling). Indien echter een afname op een andere plaats dan de plaats van vervulling plaatsvindt, kan de opdrachtgever van de contractuele partner eisen het object van de levering/werk onmiddellijk naar de plaats van vervulling te leveren en de meerkosten te dragen die uit de levering/uitvoering op een andere dan de overeengekomen plaats van ontvangst of op een ander dan het overeengekomen tijdstip resulteren. Cijfer 3.5 regel 1 en 7.1 blijven onaangetast.

3.3 De contractuele partner draagt de voor de dienstverlening noodzakelijke kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten, ter beschikking stellen van het werktuig en dergelijke zelf.

3.4 Overeengekomen termijnen en datums zijn bindend.

3.5 Beslissend voor de naleving van de termijn of de datum is de ontvangst van de waar op de door de opdrachtgever aangegeven plaats van bestemming. Is een levering met montage en/of een andere bijkomende dienst overeengekomen, dan is de overhandiging van de in perfecte staat verkerende waar na uitvoering van de montage en/of van de extra dienst beslissend voor de naleving van de termijn. Bij werken op basis van dienstcontracten is het tijdstip waarop de dienst verleend wordt beslissend. Werd voor het individuele contract of anders afwijkend hiervan een afhaalverplichting in de zin van § 269 lid 2 burgerlijk wetboek overeengekomen, moet de contractuele partner de waar, rekening houdend met de met de opdrachtgever afgestemde tijd voor lading en verzending, tijdig klaarzetten.

3.6 Herkent de contractuele partner dat de punctuele vervulling volledig of deels niet mogelijk zal zijn of ziet hij moeilijkheden met betrekking tot de fabricatie, bevoorrading met materialen of soortgelijke omstandigheden, die hem bij de levering of de dienst in de overeengekomen kwaliteit zouden kunnen hinderen, moet de contractuele partner de opdrachtgever met vermelding van de reden voor de hindernis en de waarschijnlijke duur van de vertraging inlichten. De rechten van de opdrachtgever worden in dit geval bepaald volgens de cijfers 9.15, 11.3, 11.4 en de wettelijke voorschriften.

3.7 Is de contractuele partner bij werken of diensten gehinderd aan de uitvoering van een dienst door omstandigheden uit de performance- of risicosfeer van de opdrachtgever, dan moet de contractuele partner dit onmiddellijk aan de opdrachtgever meedelen om de opdrachtgever gelegenheid te bieden dit te verhelpen. De voorschriften van §§ 642, 645 burgerlijk wetboek blijven onaangetast.

3.8 De onvoorwaardelijke acceptatie van de verlate levering of dienst impliceert geen verzaking aan de schadevergoedingsrechten van de opdrachtgever wegens de verlate levering of dienst.

3.9 Vroegtijdige leveringen of diensten alsook deelleveringen of -diensten zijn principieel verboden, tenzij de uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever. Zij moeten als dusdanig gekenmerkt worden.

3.10 Voor elke levering c.q. dienst moet de contractuele partner een leverbon c.q. een bewijs van levering met exacte gegevens over hoeveelheid, aard, gewicht, grootte etc. opstellen en naar de opdrachtgever sturen. Voor aantallen, gewichten en maten, onder voorbehoud van een andersluidend bewijs, zijn de door de opdrachtgever bij de ingangscontrole van de waren geregistreerde waarden doorslaggevend.

3.11 Tenzij in een specifiek geval afwijkend geregeld, krijgt de opdrachtgever op software, die bij de leveromvang van het product hoort, met de levering eenvoudige, qua tijd en plaats onbeperkte gebruiksrechten.

3.12 Inbegrepen is ook het verlenen van sublicenties, verhuur of elke andere vorm van doorgave van de software door de opdrachtgever aan met de opdrachtgever in de zin van §§ 15 en volgende van de Duitse vennootschapswet (AktG) geassocieerde onderneming en aan onderaannemers van de opdrachtgever, die met de uitvoering van leveringen en diensten – rechtstreeks of onrechtstreeks voor de opdrachtgever – tegenover derden belast zijn en in dit verband recht op gebruik van de software nodig hebben. Het toegelaten gebruik bevat verder de doorgave van de software als bestanddeel van een belichaamde zaak aan klanten en het verlenen van gebruiksrechten hierop, indien dit nodig is voor het gebruik van de belichaamde zaak.

4. Overmacht

4.1 Treden gevallen van overmacht op, die de uitvoering van de diensten voor een contractuele partner aanzienlijk bemoeilijken, de correcte uitvoering van het contract tijdelijk belemmeren of onmogelijk maken, is de getroffen partij voor de periode, tijdens dewelke zij door deze gebeurtenissen haar diensten niet kan uitvoeren, van haar verplichtingen bevrijd.

4.2 Als overmacht gelden alle van de wil en invloed van de partijen onafhankelijke omstandigheden, bijvoorbeeld natuurcatastrofen, oorlog en andere militaire conflicten, binnenlandse onrusten, terreuraanslagen, of andere omstandigheden die onvoorzienbaar en ernstig zijn, en waarvoor de partijen geen schuld hebben, en die na het afsluiten van het contract in kwestie en buiten de invloed van de partijen liggen.

4.3 De getroffen partij moet de andere partij onmiddellijk na ontstaan van geval van overmacht informeren over de aard van het geval, het tijdstip, de datum van het geval en de waarschijnlijke effecten op het vermogen om de contractuele verplichtingen te vervullen. De getroffen partij moet de andere partij onmiddellijk na beëindiging van het geval van overmacht over het einde ervan informeren en de vervulling van de verplichtingen onder voorbehoud van een opzegging of uitstap overeenkomstig cijfer 4.4 hervatten.

4.4 Overeengekomen uitvoerings- en levertermijnen worden overeenkomstig de duur van het geval van overmacht verlengd. Voor het geval dat voortzetting van het contract tijdens de duur van de door het geval van overmacht veroorzaakte vertraging van de levering of de dienst voor een van de partijen onredelijk is, heeft deze partij het recht uit het contract te stappen of het contract omwille van dringende redenen zonder opzegtermijn te ontbinden.

5. Factuur

5.1 Voor de gedane leveringen en diensten moeten facturen uitgevaardigd worden die de geldige wettelijke vereisten voor facturen in overeenstemming met het recht inzake de belasting over de toegevoegde waarde van de landen vervullen waaraan de gefactureerde leveringen en diensten onderhevig zijn.

5.2 Op opvordering van de opdrachtgever moeten facturen en andere bewijzen in digitale vorm in een gestructureerd gegevensformaat toegestuurd worden, bijvoorbeeld PDF, X-factuur of ZUGFerD.

5.3 Zijn de gedane leveringen en diensten deel van een keten in de zin van de Duitse wet inzake de belasting over de toegevoegde waarde (UStG), dan moet de contractuele partner de opdrachtgever daarop attent maken.

6. Facturatie en betalingsvoorwaarden

6.1 Is geen bijzondere afspraak gemaakt, zijn de prijzen netto franco de door de opdrachtgever aangegeven plaats van bestemming inclusief verpakking, montage en andere kosten evenals de presentatie van de bijhorende keuringscertificaten, indien keuringen overeengekomen of met betrekking tot de waar in kwestie courant zijn voor de sector.

6.2 Tenzij andersluidende overeenkomst zijn de prijzen vaste prijzen.

6.3 Bij bankoverschrijving is de betaling tijdig gedaan wanneer de overschrijvingsopdracht van de opdrachtgever vóór einde van de betalingstermijn bij de door de opdrachtgever belaste bank aankomt; voor vertragingen door de bij de betalingsprocedure betrokken partijen is de opdrachtgever niet verantwoordelijk.

6.4 De betalingen door de opdrachtgever hebben geen erkennende werking, in het bijzonder niet met betrekking tot condities en prijzen van de contractuele partner alsook aard en omvang van de door hem verleende diensten.

7. Risico-overgang en afname

7.1 De levering of de dienst op een andere plaats dan de plaats van vervulling overeenkomstig cijfer 3.2 veroorzaakt geen risico-overgang ten laste van de opdrachtgever wanneer deze plaats de levering of de dienst in ontvangst neemt. Wanneer een montage- of opstellingsverplichting werd overeengekomen, vindt de risico-overgang pas na een inbedrijfstelling bij wijze van test met als doel de demonstratie van een perfect bedrijf tegenover de opdrachtgever plaats, op voorwaarde dat de aard van de zaak dit toelaat.

7.2 Wanneer tussen de partijen niets anders overeengekomen werd, is bij werkzaamheden door de contractuele partner een formele afname nodig; de afname is voorwaarde voor de opeisbaarheid van de vergoedingsrechten van de contractuele partner. De afname vereist altijd de opmaak van een rapport dat door beide partijen ondertekend dient te worden. Een mondelinge afname of een uitdrukkelijke afname door inbedrijfstelling is uitgesloten. § 640 lid 2 Duits burgerlijk wetboek blijft uitgesloten.

7.3 Bij werkcontracten moeten tijdens de afname vastgestelde defecten gedocumenteerd worden. Vastgestelde defecten moet de contractuele partner onmiddellijk verhelpen. Het succesvol verhelpen van defecten moeten gedocumenteerd worden, en dit feit betekent het begin van de verjaringstermijn hiervoor.

8. Verrekening, afstand en inhoudingsrecht

8.1 De opdrachtgever heeft in wettelijke omvang zonder de minste beperking recht op verrekenings- en inhoudingsrechten evenals het verzet van het niet vervulde contract. De verrekening is in het bijzonder niet alleen tot niet betwiste en rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de contractuele partner beperkt.

8.2 De opdrachtgever is gerechtigd alle vorderingen – van eender welke aard – tegenover alle vorderingen van de contractuele partner, waarop deze tegen de opdrachtgever en tegen de met de opdrachtgever in de zin van §§ 15 en volgende van de Duitse vennootschapswet geassocieerde ondernemingen recht heeft te verrekenen, indien de contractuele partner weet dat het bij de betreffende onderneming om een geassocieerde onderneming van de opdrachtgever gaat.

8.3 De opdrachtgever is gerechtigd opeisbare betalingen in de omvang en zolang tegen te houden als hij recht heeft op aanspraken uit onvolledige of gebrekkige diensten tegenover de contractuele partner.

8.4 De contractuele partner kan zijn vorderingen tegen de opdrachtgever alleen met instemming van de opdrachtgever afstaan. Deze instemming dient schriftelijk te gebeuren.

9. Defecten, correctie, contractuele boete, schadevergoeding

9.1 De opdrachtgever heeft in volle omvang recht op de wettelijke garantierechten.

9.2 Voert de contractuele partner activiteiten uit het dienstencontract niet correct uit of, indien geen contractuele afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening gemaakt werden, niet in een kwaliteit die bij diensten van dezelfde aard gangbaar is, en die de opdrachtgever volgens de aard van de dienst mag verwachten, dan heeft de opdrachtgever het recht, binnen een passende korte termijn, correctie te eisen. Geeft de contractuele partner binnen deze termijn geen gevolg aan de opvordering voor de correctie, kan de opdrachtgever de vergoeding verlagen. De verlaging moet, wanneer nodig, door schatting gebeuren. Er hoeft geen termijn vastgelegd te worden wanneer de contractuele partner de correctie weigert of wanneer de correctie mislukt of voor de opdrachtgever onredelijk is. Schadevergoedingsclaims blijven onaangetast.

9.3 Defecten worden door de opdrachtgever onmiddellijk na ontdekking gereclameerd.

9.4 Voor de commerciële onderzoeks- en reclamatieplicht gelden de wettelijke voorschriften (§§ 377, 381 Duits handelswetboek /HGB/) als volgt: de onderzoeksplicht van de opdrachtgever beperkt zich tot defecten die bij de ontvangstcontrole van de waren door een externe inspectie inclusief de leverdocumenten duidelijk worden (bijvoorbeeld transportbeschadigingen, verkeerde of onvoldoende levering). Indien een afname overeengekomen is, bestaat geen onderzoeksplicht. Verder komt het erop aan in hoeverre een onderzoek, rekening houdend met de omstandigheden van het geval in kwestie, in het correcte zakenverkeer doenbaar is. De reclamatieplicht voor later ontdekte defecten blijft onaangetast.

9.5 De opdrachtgever is gerechtigd de aard van de correctie te kiezen.

9.6 Plaats van vervulling van de correctie is de vastgelegde locatie van de zaak.

9.7 Indien de contractuele partner na opvordering om een defect te verhelpen door de opdrachtgever niet begint met het verhelpen van het defect, heeft de opdrachtgever in dringende gevallen na een redelijke korte termijn voor correctie, in het bijzonder om acute gevaren af te weren of grotere schade te vermijden, ook het recht deze op kosten van de contractuele partner zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.

9.8 De voor het doel van de controle en correctie noodzakelijke uitgaven draagt de contractuele ook wanneer blijkt dat er in werkelijkheid geen defect bestond. De aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de opdrachtgever bij onrechtmatige verlangde verhelpen van defecten blijft onaangetast: in dit verband is de opdrachtgever echter alleen aansprakelijk wanneer hij herkend of grof nalatig niet herkend heeft dat er geen defecten waren.

9.9 Materiële of juridische tekortkomingen verjaren – uitzondering gemaakt voor gevallen van opzet – in 3 jaar tenzij de zaak overeenkomstig het normale gebruik voor een bouwwerk gebruikt werd en de tekortkoming in kwestie veroorzaakt heeft. Voor het begin van de verjaring is cijfer 7 (risico-overgang) beslissend. In geval van een rechtstreekse levering begint de verjaring met de mededeling van het defect door de ontvanger van de levering of de dienst. Verhaalrechten van de opdrachtgever in het kader van de aansprakelijkheid voor tekortkomingen tegen de contractuele partner (§ 445a Duits Burgerlijk wetboek) verjaren ten vroegste 2 maanden na vervulling van eventuele aansprakelijkheidsclaims door de opdrachtgever tegenover zijn klant. Eventuele wettelijke langere verjaringstermijnen hebben voorrang.

9.10 Vervult de contractuele partner zijn verplichting tot correctie door een vervangende levering, dan begint voor de als vervanging geleverde waar na diens levering de verjaringstermijn opnieuw te lopen, tenzij de contractuele partner zich bij de correctie uitdrukkelijk en correct voorbehouden heeft de vervangende levering enkel uit coulance, ter vermijding van betwistingen of in het belang van de voortzetting van de leveranciersrelatie uit te voeren.

9.11 In het kader van de correctie moet de contractuele partner de transport-, verplaatsings- arbeids-, montage- en demontage- en materiaalkosten dragen. Ontstaan de opdrachtgever ten gevolge van een gebrekkige levering in verband met de reparatie, de vervanging of de nieuwe constructie van het object van het contract kosten en uitgaven voor de sortering, voor een ontvangstcontrole die de gangbare omvang overschrijdt, voor het onderzoek en de analyse van het defect, evenals kosten voor de interventie van extern of eigen personeel, dan moet de contractuele partner deze kosten dragen, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor het defect.

9.12 De contractuele partner is aansprakelijk voor eigen schuld en voor de schuld van zijn hulppersoneel, en dit onbeperkt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

9.13 De contractuele partner moet de opdrachtgever van alle eventuele aanspraken van derden uit de schending van de rechten van deze derden in verband met zijn levering of dienst – eventuele kosten voor het afweren van de claims – vrijstellen tenzij de contractuele partner bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de schending. Verder zal de contractuele partner de opdrachtgever op opvordering onmiddellijk de voor de verdediging van dergelijke aanspraken van derden benodigde informatie en documenten over zijn leveringen of diensten overhandigen.

9.14 Voor vrijstellingsclaims overeenkomstig cijfers volgens de cijfers 9.13, 10.1 en 19.3 bedraagt de verjaringstermijn drie jaar. De verjaringstermijn begint met het einde van het jaar waarin de claim ontstaan is en de opdrachtgever over de omstandigheden die de claim rechtvaardigen en de persoon van de schuldenaar ingelicht werd of zonder grove nalatigheid ingelicht had moeten worden. Eventuele wettelijke langere verjaringstermijnen hebben voorrang.

9.15 In geval van leverings- of uitvoeringsverzuim is de opdrachtgever gerechtigd, tot de definitieve betaling, een contractuele boete van 0,1 % van de netto bestelwaarde per werkdag, echter ten hoogste 5 % van de netto bestelwaarde te eisen. Het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de boven de contractuele boete liggende schade, blijft onaangetast. De contractuele boete wordt op de door de contractuele partner te vergoeden verzuimschade aangerekend, kan echter als minimum bedrag geclaimd worden.

9.16 Wanneer de contractuele partner ter gelegenheid vaan het afgesloten contract voor leveringen en diensten op aantoonbare wijze een afspraak gemaakt heeft die een niet toegelaten concurrentiebeperking vormt, moet hij 10 % van de afrekeningssom als forfaitaire schadevergoeding aan de opdrachtgever betalen, tenzij een schade van grotere omvang wordt bewezen.

10. Productaansprakelijkheid en terugroeping

10.1 De contractuele partner is voor alle door derden wegens persoonlijke verwondingen of materiële schade ingediende claims verantwoordelijk die te wijten zijn aan een door hem geleverd defect product, en is verplicht de opdrachtgever van de hieruit resulterende aansprakelijkheid vrij te stellen. Is de opdrachtgever verplicht wegens een fout van een door de contractuele partner geleverde product een terugroepactie tegenover derden uit te voeren, dan draagt de contractuele partner alle met de terugroepactie verbonden kosten. In de gevallen van schuldafhankelijke aansprakelijkheid geldt dit echter alleen wanneer de contractpartner hieraan schuld heeft. Indien de oorzaak voor de schade de verantwoordelijkheid van de contractuele partner is, moet hij bewijzen dat hem geen schuld treft. Een medeschuld van de opdrachtgever moet in aanmerking genomen worden bij de omvang van de door de contractuele partner te dragen kosten overeenkomstig § 254 Duits burgerlijk wetboek.

10.2 De contractuele partner draagt in de gevallen van cijfer 10.1 alle kosten en uitgaven inclusief de kosten van een eventuele juridische vervolging tenzij de kosten globaal gezien niet noodzakelijk en redelijk zijn.

11. Uitstap en opzegging

11.1 De opdrachtgever is, over de wettelijke rechten heen, gerechtigd om uit het contract te stappen, in geval van een diensten- of werkcontract om het contract omwille van buitengewone redenen onmiddellijk op te zeggen, wanneer een belangrijke verslechtering van het vermogen van de contractuele partner optreedt of dreigt op te treden en hierdoor de vervulling van een leverings- of werkverplichting tegenover de opdrachtgever in gevaar is.

11.2 Verder is de opdrachtgever gerechtigd om uit het contract te stappen, in geval van een diensten- of werkcontract om het contract omwille van buitengewone redenen onmiddellijk op te zeggen, wanneer bij de contractuele partner het betalingsonvermogen optreedt; de contractuele partner zijn betalingen staakt; bij de contractuele partner het dreigende betalingsonvermogen in overeenstemming met § 18 Duits insolventiereglement (InsO) optreedt; of de opening van een faillissementsprocedure bij gebrek aan massa afgewezen wordt. Alternatief is de opdrachtgever gerechtigd te eisen dat een vervullings- of garantiewaarborg door een Duitse kredietinstelling verleend word.

11.3 De gevolgen van het verzuim worden onder voorbehoud van de bepalingen van deze algemene aankoopvoorwaarden volgens de wettelijke regelingen bepaald. Wanneer de andere voorwaarden van het uitstap- of opzeggingsrecht vervuld zijn kan de opdrachtgever de uitstap of de opzegging beperken tot het niet correct uitgevoerde deel van de levering of de dienst.

11.4 Indien de opdrachtgever op basis van voornoemde contractuele uitstap- en/of opzeggingsrechten uit het contract stapt of het contract opzegt, moet de contractuele partner de hierdoor ontstane schade aan de opdrachtgever vergoeden, tenzij hij niet verantwoordelijk is voor de reden van het ontstaan van het uitstap- en/of opzegrecht.

12. Uitvoering van werken

12.1 Contractuele partners, die in de vervulling van het contract werken op het bedrijfsterrein van de werkgever uitvoeren, moeten de geldende wetten en voorschriften alsook de bedrijfsinterne voorschriften van de werkgever naleven.

12.2 De contractuele partner is verplicht een verantwoordelijke voor de uitvoering van de opdracht te benoemen, die de toezicht- en controleplicht verzekert. De verantwoordelijke van de contractuele partner is verplicht vóór de uitvoering van de werken de procedure met de door de opdrachtgever te benoemen contactpersoon af te stemmen en passende beschermingsmaatregelen te nemen.

12.3 De contractuele partner is verantwoordelijk voor de instructie en de veiligheid van zijn medewerkers en belaste onderaannemers alsook voor de beveiliging van gevarenbronnen tegenover derden. De contractuele partner mag alleen professioneel voldoende gekwalificeerde medewerkers en bedrijfsveilige arbeidsmiddelen op het bedrijfsterrein inzetten. Ongevallen, die zich op het bedrijfsterrein van de opdrachtgever voordoen, dienen onmiddellijk aan de opdrachtgever gemeld te worden.

13. Documenten en geheimhouding

13.1 Alle door de opdrachtgever toegankelijk gemaakte zakelijke of technische informatie – inclusief eigenschappen, die bijvoorbeeld uit overhandigde objecten, documenten of software resulteren, en andere kennis of ervaringen – moeten, zolang en indien zij niet traceerbaar openbaar bekend zijn, voor derden geheim gehouden worden en mogen in het eigen bedrijf van de contractuele partner alleen aan personen ter beschikking gesteld worden waarop voor de levering of de dienst aan de opdrachtgever noodzakelijkerwijze beroep gedaan moet worden en die eveneens tot geheimhouding verplicht zijn. De contractuele partner moet zijn hulppersoneel dienovereenkomst verplichten.

13.2 Zonder de voorgaande schriftelijke instemming van de opdrachtgever mogen dergelijke informaties – tenzij voor leveringen of diensten aan de opdrachtgever – niet gereproduceerd of commercieel gebruikt worden. Op opvordering van de opdrachtgever moeten alle van de opdrachtgever afkomstig zijnde informaties – eventueel met inbegrip van gemaakte kopieën of notities – onmiddellijk en volledig aan de opdrachtgever geretourneerd of vernietigd worden, geleende objecten moeten onmiddellijk en volledig aan de opdrachtgever teruggegeven worden. De opdrachtgever behoudt zich alle rechten op dergelijke informatie voor – inclusief intellectuele eigendomsresten en het recht voor aanmelding van octrooirechten, zoals patenten, gebruiksmodellen etc. Indien deze aan de opdrachtgever door derden toegankelijk gemaakt worden, dan geldt dit juridisch voorbehoud ook ten gunste van deze derden.

13.3 Producten, die volgens door de opdrachtgever ontworpen documenten, zoals tekeningen, modellen en dergelijke, of volgens vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever of met tools van de opdrachtgever gemaakt zijn, mogen door de contractuele partner noch zelf gebruikt worden, noch aan derden aangeboden of geleverd worden. Dit geldt ook voor printopdrachten van de opdrachtgever.

14. Instructie over locaties en andere omstandigheden

14.1 De contractuele partner heeft het recht, bij opvordering door de opdrachtgever de plicht, de voor de uitvoering van de diensten noodzakelijke locaties en plaatsen alsook andere omstandigheden, inrichtingen en objecten voor afsluiten van het contract te inspecteren, zich ermee vertrouwd te maken en eventuele twijfels vóór begin van de opdracht met de opdrachtgever te verduidelijken. De opdrachtgever moet de contractuele partner deze controle binnen de mogelijkheden in het bedrijf mogelijk maken, en de voor de presentatie van de offerte noodzakelijke gegevens verstrekken, indien dit met redelijke middelen mogelijk is. Heeft de contractuele partner nog altijd onduidelijke punten of herkent hij risico’s, dan moet de contractuele partner dit uitdrukkelijk meedelen.

14.2 Voert de contractuele partner het onderzoek overeenkomstig cijfer 14.1 niet uit, kan hij zich later niet op omstandigheden beroepen die bij dit onderzoek herkenbaar geweest zouden zijn. Dit geldt ook voor niet gedane voorbehoud.

14.3 Indien in het specifieke geval noodzakelijk, neemt de contractuele partner zelf op eigen verantwoordelijkheid maatregelen en controles van tekeningen met betrekking tot overeenstemming met de bestaande installaties, inrichtingen en gebouwen e.d. die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

15. Eigendomsvoorbehoud

De overdracht van de waar naar de opdrachtgever moet absoluut en ongeacht de betaling van de koopprijs gebeuren. Neemt de opdrachtgever echter in een specifiek geval een van de betaling van de koopprijs afhankelijk aanbod van de contractuele partner voor overdracht aan, dan vervalt het eigendomsvoorbehoud van de contractuele partner ten laatste bij betaling van de koopprijs voor de geleverde waar. De opdrachtgever blijft in het correcte zakenverkeer vóór de betaling van de koopprijs gerechtigd om de waar door te verkopen. Uitgesloten zijn daarmee in elk geval alle andere vormen van het eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder het uitgebreide, het doorgestuurde en het tot de verdere verwerking verlengde eigendomsvoorbehoud.

16. Aansprakelijkheidsverzekeringsbescherming

16.1 Wanneer in het specifieke contract niet andersluidend geregeld is, moet de contractuele partner een gangbare en voor de risico’s van de uitvoering van de diensten passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en tijdens de complete duur van het contract in stand houden.

16.2 Is de contractuele partner fabrikant in de zin van de productaansprakelijkheidswet, moet hij een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die passend is voor de risico’s van de uitvoering van de diensten en tijdens de complete duur van het contract in stand houden.

16.3 Op opvordering van de opdrachtgever moeten het bestaan en de omvang van de verzekeringsbescherming door middel van een certificaat van de verzekeraar bewezen worden.

17. Gedragscode voor leveranciers

17.1 De contractuele partner verbindt zich ertoe de gedragscode voor leveranciers na te leven.

17.2 De gedragscode voor leveranciers kan opgeroepen worden op https://www.basalt.de/verhaltenskodex-fuer-lieferanten.

18. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

18.1 Voor deze algemene aankoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen de partijen geldt het recht van de Bondsrepubliek Dutsland met uitsluiting van het UN-kooprecht.

18.2 De exclusieve – ook internationale bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie resulterende betwistingen is de statutaire zetel van de opdrachtgever. De opdrachtgever is echter in alle gevallen gerechtigd klacht op de plaats van vervulling van de dienst overeenkomstig deze algemene aankoopvoorwaarden c.q. een prioritaire individuele afspraak of op de algemene plaats van de bevoegde rechtbank van de contractuele partner in te dienen.

19. Wettelijk minimumloon, werkuren

19.1 De contractuele partner verbindt zich ertoe de bepalingen van de Duitse wet inzake uitzendarbeid (AEntG) en van de Duitse wet inzake het minimumloon (MiLoG) na te leven en garandeert dat de uit deze wetten en de daarvoor uitgevaardigde rechtsverordeningen in verbinding met de toepasbare CAOs resulterende minimum arbeidsvoorwaarden verleend en dat minstens de voorgeschreven minimumlonen betaald worden, en meer concreet met betrekking tot alle voor de vervulling van de opdracht ingezette werknemers en onafhankelijk van het feit of deze werknemers van de contractuele partners, een door de contractuele partner met toestemming ingeschakelde onderaannemer of een van de door de contractuele partner of onderaannemer belaste ingehuurde ondernemer zijn.

19.2 De contractuele partner verbindt zich er verder toe met betrekking tot zijn bedrijf, de naleving van de bepalingen van de wet inzake werkuren door eigen of ingehuurde werkkrachten te verzekeren en de daadwerkelijk gewerkte uren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betrouwbaar en waarheidsgetrouw te registreren en te documenteren.

19.3 De contractuele partner bevrijdt de opdrachtgever van alle aanspraken wegens een schending van de contractuele partner van een van deze met toestemming ingeschakelde onderaannemingen of een door de contractuele partner of onderaannemer belaste gehuurde onderneming van de bepalingen van de wet inzake uitzendarbeid en de wet inzake minimumloon.

19.4 De contractuele partner moet aan de opdrachtgever op eis op passende wijze beschrijven en bewijzen dat en in welke vorm de naleving van de in cijfer 19.1 genoemde wetten in zijn bedrijf verzekerd is.

20. Salvatorische clausule

Indien een bepaling van deze algemene aankoopvoorwaarden en de getroffen andere overeenkomsten ongeldig of ondoenbaar is of wordt, dan wordt daardoor de geldigheid van de rest van de algemene aankoopvoorwaarden en de getroffen andere overeenkomsten niet beïnvloed. In de plaats van de ongeldige of ondoenbare bepaling of als opvulling van een hiaat wordt een geldige en doenbare bepaling gebruikt die het door de partijen voorziene financiële doel van de ongeldige, ondoenbare of ontbrekende bepaling zo dicht mogelijk benadert.